Policyrekommendationer

Projektets resultat ska utvärderas för att avgöra hur framgångsrika insatserna i projektet har varit. Baserat på dessa utvärderingar kommer det att tas fram policy rekommendationer om hur strategier för miljöanpassad offentlig upphandling ska tillämpas på lokal, regional och nationell nivå.

Styrgrupperna i respektive land kommer att diskutera utkastet till policy rekommendationer och deras synpunkter kommer också att arbetas in för att slutligen ha ett gemensamt positionspapper om miljöanpassad offentlig upphandling.

Särskilt fokus kommer att läggas på hur flernivåsamarbete och etableringen av stödfunktioner för miljöanpassad offentlig upphandling på energikontoren kan vara ett stöd och ge lokala och regionala myndigheter teknisk hjälp med att fullt ut tillämpa miljöanpassad upphandling för att nå EUs 2020-mål.  De slutliga policy rekommendationerna kommer att presenteras för nyckelaktörer på nationell och europeisk nivå under slutkonferensen och efter det spridas brett i Europa.