Pilotni primeri ZeJN

Izvajanje pilotnih projektov, s ciljem intenzivnih svetovanj javnim službam pri izvajanju pilotnih postopkov oddaje ZJN, je skozi projekt dalo priložnost praktičnega testiranja učinkovitosti in uspešnosti ukrepov za pripravo in izvedbo ZJN.

Vsi trije pilotni projekti so sloneli na naročilu izvedbe sanacije javnih obketov. Osnovni namen teh investicijskih projekta je bila implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetsko sanacijo (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v javnih objektih, ki so v lasti občin, z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev.

Glavni cilj investicijskih projektov je bil v predvidenem obdobju in s predvidenimi finančnimi sredstvi celovito energetsko sanirati javne objekte, s ciljem zmanjšanja porabe energije ter posledično zmanjšanja tekočih obratovalnih stroškov v obravnavanih javnih objektih. S tem se bodo izboljšali tudi sami delovni pogoji za zaposlene in uporabnike, ki obiskujejo predmetne javne objekte.

Splošni cilji investicijskih projektov so zagotoviti celovito energetsko sanacijo vseh javnih objektov; stroške celovite energetske sanacije kriti iz prihrankov, ki bodo doseženi po izvedbi projekta; izboljšati energetsko učinkovitost obravnavanih stavb, zmanjšati porabo energije in zmanjšati stroške za rabo energije; zmanjšati stroške toplotne energije ter tekočega in investicijskega vzdrževanja; zmanjšati emisije ogljikovega dioksida zaradi rabe energije in s tem zmanjšanje negativnih vplivov na okolje v mestu in posledično blažitev podnebnih sprememb; izboljšati upravljanje in vzdrževanje energetskih sistemov na način, da se izboljša energetska učinkovitost ob znižanih vloženih sredstvih; izboljšati delovne in izobraževalne pogoje za uporabnike predmetnih stavb.

Z izvedbo projektov bodo obravnavane občine pripomogla k doseganju strateških razvojnih ciljev na ravni regije, države in EU.

Rence

Slovenia-icon

Naziv pilotnega naročila: “Energetska sanacija javnih stavb v Občini Renče-Vogrsko in Divača”

Država/Regija: SLOVENIJA / Občina Renče

Prihranek energije/Znižanje emisij CO2:          

109.400 kWh / 9.410 kg CO2

center tabor Slovenia-icon

 

Naziv pilotnega naročila: “Energetska sanacija in prenova 5-ih javnih stavb Občine Logatec”

Država/Regija: SLOVENIJA / Občina Logatec

Prihranek energije/Znižanje emisij CO2:

213.500 kWh / 18.370 kg CO2

Idria

Slovenia-icon

Naziv pilotnega naročila: “Energetska sanacija Osnovne šole Idrija in Zdravstvenega doma Idrija”

Država/Regija: SLOVENIJA /  Občina Idrija

Prihranek energije/Znižanje emisij CO2:

424.800 kWh / 36.080 kg CO2