Organizacijski odbor

Ena od poglavitnih rezultatov projekta je ustanovitev delovne skupine oziroma organizacijskega odbora za spremljanje in izvajanje tako projektnih aktivnosti, kot tudi izven projektnih aktivnosti s področja javnih naročil. Ta je bila ustanovljena 7. septembra 2016 v Velenju na 12. seji Predsedstva Skupnosti občin Slovenije, kjer so se Predsedstvu poleg ustanovitve delovne skupine za Pametno javno naročanje, predstavili tudi njene naloge, ki pa so naslednje:

 • spremljanje in sooblikovanje zakonodaje s tega področja
 • sodelovanje z MJU pri oblikovanju predlogov za SJN, oz. vključevanju v njihova SJN – s predlogi kriterijev, pomembnih za občine
 • priprava seznamov ponudnikov – za razna področja
 • izmenjava izkušenj, dobrih in slabih praks, oblikovanje predlogov za usposabljanja,
 • oblikovanje predlogov za skupno naročanje
 • priprava smernic za skupno službo na SOS
 • spremljanje aktualnih zadev tudi izven meja na področju javnega naročanja (zeleno, krožno, ipd.)

 

November, 2016 – Uvodno srečanje delovne skupine za pametno javno naročanje

Slovenska partnerja projekta GreenS (Skupnost občin Slovenije in Lokalna energetska agencija za Pomurje) sta v petek, 25. novembra 2016 prvi sestanek v sejni sobi Zavoda PIP v Mariboru organizirala ter izvedla pri sestanek delovne skupine za pametno javno naročanje.

V okviru Delovne skupine za pametno javno naročanje smo želimo začeti proces aktivne participacije pri kreiranju izhodišč, podlag in celotnega procesa razvoja, tako podpornega okolja za višjo uporabo zelenega javnega naročanja v praksi, kot tudi sodelovati v primernih trenutkih pri oblikovanju zakonodajnih in uredbenih okvirjih.

Za učinkovito spremljanje in izvajanje tako projektnih aktivnosti, kot tudi izven projektnih aktivnosti s področja javnih naročil, bo Delovna skupina za pametno javno naročanje izvajala določene aktivnosti, med spodaj navedenimi ter morebitne druge, ki jih bomo skupaj identificirali kot potrebne za pametno naročanje:

 • spremljanje in sooblikovanje zakonodaje s tega področja
 • sodelovanje z MJU pri oblikovanju predlogov za skupna javna naročila (SJN), oz. vključevanju v njihova SJN – s predlogi – kriterijev, pomembnih za občine
 • priprava seznamov ponudnikov – za razna področja
 • izmenjava izkušenj, dobrih in slabih praks, oblikovanje predlogov za usposabljanja,
 • oblikovanje predlogov za skupno naročanje
 • priprava smernic za skupno službo na SOS
 • spremljanje aktualnih zadev na področju zelenega gospodarstva, krožnega gospodarstva v luči javnega naročanja

Na dogodku je bil podrobno predstavljen projekt Greens in do takrat realizirani ključni rezultati projekta ter na podlagi predstavitev vključenih članov izveden poglobljeni premislek in začrtani okvirni koraki programa dela.

Podrobnosti najdete na posnetku.

Vabilo na dogodek.

dsc00870

 

Oktober, 2017 – Drugo srečanje delovne skupine za pametno javno naročanje

11. oktobra, 2017 so se v Kranju zbrali župani in njihovi sodelavci iz Gorenjske regije, predstavni Delovne skupine za pametno naročanje, Glavni odbor SOS in vabljeni gostje na tematski okrogli mizi Pametno javno naročanje in javno-zasebna partnerstva. Prisotne sta pozdravila Boštjan Trilar, župan MO Kranj in Jasmina Vidmar, Generalna sekretarka SOS. Štefan Žohar, LEA Pomurje je predstavil ugotovitve in dosedanje rezultate projekta GreenS, ki se osredotoča na zeleno javno naročanje. Milena Basta Trtnik, ki že nekaj časa preko SOS nudi storitve svetovanja posameznim občinam je predstavila izzive, s katerimi se pri naročanju občine pogosto srečujejo. Boštjan Brezovnik iz Inštituta za lokalno samoupravo je podobno, izzive občin predstavil v povezavi z javno-zasebnimi partnerstvi in podeljevanjem koncesij. Ob koncu prvega sklopa je še vrhovni državni revizor Računskega sodišča, Aleksej Šinigoj, predstavil najpogostejše napake pri javnem naročanju in javno zasebnih partnerstvih, ki jih ugotavljajo v revizijah.

IMG_3689_1400x1050a

Po odmoru se je razprava, ki ni bila več tesno povezana s projektnimi aktivnostmi GreenS, dotaknila še aktualnih tem in novih predpisov, ki zahtevajo udejanjanje s strani občin v obliki zelenega naročanja ali sklepanja javno-zasebnih partnerstev oz. podeljevanju koncesij. Iztočnice in gostje, ki so jih za razpravo pripravili so bile:

 • Možnosti financiranja javnih stavb, Bojan Vogrinčič
 • Pogrebna in pokopališka dejavnost, Boštjan Brezovnik
 • Lekarniška dejavnost, Boštjan Brezovnik
 • Zdravstvena dejavnost, Milena Basta Trtnik

 

Podrobnosti najdete na posnetku.

 

December, 2017 – Tretje srečanje delovne skupine za pametno javno naročanje

Da bi lahko odgovorili na vprašanja ali lahko zeleno javno naročanje prispeva k ciljem zastavljenim v nacionalni strategiji turizma in v posameznih lokalnih strategijah razvoja turizma; ter ali lahko Uredba o zelenem javnem naročanju, kakorkoli pomaga zasebnemu sektorju, smo se na Skupnosti občin Slovenije in Lokalni energetski agenciji Pomurje odločili organizirati okroglo mizo, ki je bila 21.12.2017 v kreativnem centru Poligon v Ljubljani. Gostje okrogle mize so bili:

– Direktorat za turizem na MGRT, Irena Milinkovič

– Slovensko turistično organizacijo, Petra Čad

– Direktorat za javno naročanje na MJU

– predstavnico SRIP trajnostni turizem, Snežana Škrbinc

– koordinatorico SRIP krožno gospodarstvo, Dragica Marinič

– Zavod Tovarna trajnostnega turizma Goodplace, Jana Apih

– Inštitut za krožno gospodarstvo WCYLE, Igor Kos

Po uvodni predstavitvi dosedanjih aktivnosti in rezultatov projekta Greens, kar je predstavil Štefan Žohar iz Lokalne energetske agencije Pomurje, je Saša Kek iz SOS povedala, da s 1. januarjem 2018 prične veljati nova Uredba o zelenem javnem naročanju. Vlada RS je letos sprejela Strategijo trajnostne rasti turizma, katere pomemben poudarek, če ne bistvo, je trajnostni, zeleni turizem. Občine in z njihove strani ustanovljeni zavodi za področje turizma so po ZJN-3 zavezanke za zeleno naročanje, hkrati pa je to v njihovi pristojnosti. Slovenija je razvila tudi Zeleno shemo slovenskega turizma, v katero se je že vključilo veliko občin.

IMG_4692

Gostom so bila zastavljena naslednja vprašanja:

 • Na katere izmed naštetih lahko vplivajo občine s svojimi lokalnimi politikami turističnega razvoja?
 • Ali smo spregledali kaj pomembnega?
 • Kakšne so usmeritve države in kakšno dostopno podporno okolje?
 • Zeleno javno naročanje, krožno gospodarstvo, urbani razvoj, kakšna je povezava s turizmom in ali je sploh?
 • Kako krožen je lahko turizem?
 • Kje so neizkoriščeni potenciali?
 • Kaj lahko h krožnemu turizmu prispevajo občine?

 

Podrobnosti najdete na posnetku.

 

Marec, 2018 – Četrto srečanje delovne skupine za pametno javno naročanje

13. marca 2018 je bilo uspešno izvedeno srečanje delovne skupine za pametno oz. zeleno javno naročanje na Geološkem zavodu v Ljubljani. Po uvodni predstavitvi projekta GreenS s strani predstavnikov Lokalne energetske agnecije za Pomurje, se je debata osredotočila na geotermijo kot glavni potencial obnovljivih virov energije v Pomurju.

Brez naslova

Podani so bili odgovori na vprašanja kot so:

 • Kaj je geotermalna energija?
 • Zakaj je zelena energija?
 • Vrste rabe geotermalne energije (plitva, globoka; za proizvodnjo elektrike, toplote, hlad…)
 • Kakšen delež prestavlja geotermalna energija v energetski bilanci Slovenije?
 • Kakšne so prednosti izrabe tega obnovljivega vira?
 • Omejitve pri izrabi geotermalne energije…
 • Katera so področja kjer so učinki rabe GT energije lahko največji?
 • Rešitve, razlogi za zeleno naročanje …
 • Predstavitev rabe in potenciala plitve gte v Sloveniji …
 • Predstavitev rabe in potenciala termalne vode v Sloveniji…
 • Kakšne so razlike med sistemi (lokalni, regionalni vodonosniki)…
 • Kaj so lahko posledice rabe obeh vrst GTE in kako jih kontrolirati in ukrepati?
 • Kakšne vrste dovoljenj potrebujejo za različne rabe?
 • Zakaj je prepoved podeljevanja koncesij za rabo termalne vode in kako naj potem uporabijo obstoječ potencial?
 • Itd.

 

Podrobnosti najdete na posnetku.

 

Marec, 2018 – Peto srečanje delovne skupine za pametno javno naročanje

Dne 14.8.2018 je Skupnost občin Slovenije v sklopu projekta GreenS organizirala seminar za zaposlene v občinskih upravah in druge zainteresirane na temo novosti v postopkih pravnega varstva po pravni praksi Državne revizijske komisije in noveli Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-B), ki s spremembami vnaša novosti v postopek pravnega varstva. Udeleženci so se seznanili s pravno prakso Državne revizijske komisije, ki se v zadnjem času glede tolmačenja nekaterih institutov ZPVPJN spreminja. Posebni poudarek je predavateljica Milena Basta Trtnik namenila tudi prekrškom, ki jih ureja procesni zakon in materialni zakon. Področje je bilo predstavljeno s praktičnimi prikazi, katere okoliščine v praksi dejansko predstavljajo prekršek.

IMG_6134_1400x1050

V sklopu tega ONE DAY dogodka v sklopu projekta GreenS, se je ob koncu dneva v obliki okrogle mize izvedla razprava na temo novosti Uredbe o zelenem javnem naročanju.

 

Podrobnosti najdete na posnetku.

 

Marec, 2018 – Šesto srečanje delovne skupine za pametno javno naročanje

Na šestem srečanju deležnikov v sklopu projekta GreenS, ki ga je Lokalna energetska agencija organizirala v večnamenski športni dvorani z imenom Zelena dvorana v Puconcih 30. marca 2018, so se pogovarjali o postopku zelenega javnega naročanja pri gradnji. Ime “Zelena dvorana” ni samo zaradi barve oboda glavne dvorane, ampak tudi zaradi mnogih elementov energetske varčnosti, ki so vgrajeni v zgradbo – nizko energetski objekt. Na okrogli mizi so sodelovali vsi pomembni akterji, ki so sodelovali pri projektiranju in izgradnji omenjenega objekta ter predstavili postopek, ovire, probleme ter rešitve s katerimi so se srečevali.

DSC01055

Podrobnosti najdete na posnetku.

 

Maj, 2018 – Sedmo srečanje delovne skupine za pametno javno naročanje

V petek, 18. maja 2018 je potekala okrogla miza v Mariboru, na katero so bili vabljeni deležniki projekta GreenS. Saša Kek je po kratkem promocijskem videu, ki povzema tri letne projektne aktivnosti, pozdravila prisotne in predstavila namen srečanja. Projekt, posvečen zelenemu javnemu naročanju se izteka, podporna orodja so pripravljena in vzpostavljena je podporna točka zelenemu javnemu naročanju. Kakšna naj bo vloga SOS v nadaljevanju, po izteku projekta je bila ključna iztočnica za razpravo. Štefan Žohar iz LEA Pomurje je predstavil ključne izdelke projekta, orodja, ki so občinam na voljo, vključno s politikami, analizami in priporočili. Deležniki so ugotavljali, da je osveščanje in usposabljanje javnih naročnikov še vedno potrebno, ob tem pa izpostavili potrebo in željo po praktičnih primerih dobrih praks iz Slovenije. Predlagali so, da SOS izbere res dobre primere izvedenih zelenih javnih naročil in jih vključno s podporno dokumentacijo skupaj z Ministrstvom za javno upravo predstavi javnim naročnikom. Deležniki so menili tudi, da je premalo poudarka na pozitivnih učinkih zelenih naročil po sami izvedbi, kot pozitivna promocija npr. občin, ki so z zelenim naročilom prispevale k boljšim življenjskim pogojem svojih občank in občanov. Misel je vodila k predlogu, da se po vzoru projekta NIJZ, zdravje v slovenskih občinah, ovrednotili še dodatne kazalnike, kot so cene komunalnih storitev, okoljske kazalnike, kot so kakovost zraka, vode ipd., gospodarske, socialne in drugo. Tako bi lahko primerjali za kakšno “ceno” občine zagotavljajo svojim občanom kvalitetno okolje za življenje in delo (value for money). Predlagano je bilo tudi, da se učinki zelenega javnega naročanja povežejo s Trajnostnimi razvojnimi cilji Združenih narodov, npr. pri prej omenjeni promociji posameznega zelenega javnega naročila, h kateremu cilju (ali več) je javni naročnik s tem prispeval svoj delež.

20180518_112020

Podrobnosti najdete na posnetku.

 

Maj, 2018 – Osmo srečanje delovne skupine za pametno javno naročanje

Županja občine Solčava, Katarina Prelesnik in Skupnost občin Slovenije sta 31. maja in 1. junija organizirali srečanje županj v Logarski dolini.

Na 13. srečanju županj so županje prisostvovale strokovnemu predavanju in okrogli mizi na temo zelenega javnega naročanja, ki je bila organizirana v okviru projekta Greens. Več o okrogli mizi GreenS lahko preberete tukaj Odpravile so se tudi po panoramski cesti do Železne Kaple / Bad Eisenkappel, kjer so se sestale z županom Franzom Josefom Smrtnikom ter prvo namestnico deželnega glavarja dr. Beate Prettner. Izmenjali so si izkušnje glede delovanja občin v Sloveniji in Avstriji ter izkušnje glede odpravljanja posledic naravnih nesreč.

20180531_113427

Podrobnosti najdete na posnetku.