Priporočila politik

Priporočila glede politik

GreenS bo izvedel evalvacijo rezultatov, doseženih tekom projekta in ocenil uspešnost izvedenih ukrepov v sklopu projekta. Na podlagi te evalvacije se bo razvil osnutek priporočila glede politike implementacije Zelenega javnega naročanja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

Na sestankih usmerjevalnega odbora bodo v vsaki državi potekale razprave o priporočilih glede politike. Rezultati razprav se bodo zbrali in sestavili z namenom izpopolnjevanja skupnega stališča glede zelene oskrbe.

Posebna pozornost bo usmerjena h sodelovanju na večih ravneh in ustanovitvi G.PP.S.-ov – Podpornikov Zelenemu javnemu naročanju v energetskih agencijah, ki lahko lokalnim in regionalnim oblastem ponujajo tehnično pomoč za celotno izvedbo ZeJN ter pripomorejo k doseganju ciljev EU 2020. Končna priporočila glede politike bodo predstavljena glavnim odločevalcem v partnerskih državah; potekale bodo razprave, tudi z drugimi pomembnimi evropskimi interesnimi skupinami.

Končna priporočila glede politike bodo interesnim skupinam na nacionalni in evropski ravni predstavljena na zaključni konferenci projekta.