Ziņas un jaunumi

APRĪLIS, 2018

Lai veicinātu izpratni par Zaļā publiskā iepirkuma kritēriju izstrādi un piemērošanu, starptautiska projekta “GreenS” ietvaros Rīgas domē eksperti tikās pasākumā “Zaļais publiskais iepirkums – pašvaldību izaicinājumi un iespējas”, lai kopīgi diskutētu, kā palielināt videi draudzīgu iepirkumu īpatsvara palielināšanu.

Pasākuma video.

Pasākumā piedalījās vairāk nekā 80 dalībnieku no pašvaldībām, uzņēmumiem un kopumā valsts pārvaldes, kas ikdienā tieši vai netieši ir saistīti ar iepirkumiem.

Pasākumu atklāja Rīgas plānošanas reģiona administrācijas vadītājs Edgars Rantiņš, kas uzsvēra pašvaldību lomu videi draudzīgas Latvijas veidošanā.

Aija Zučika, Rīgas plānošanas reģiona un projekta “GreenS” pārstāve, atzina, ka šobrīd pašvaldības ir daudz labākā situācijā, jo ir izstrādāti virkne instrumentu, kas atvieglo šo Zaļo publisko iepirkumu piemērošanu. Piemēram, no valsts puses ir sagatavoti un pieņemti kritēriji, noteiktas produktu un pakalpojumu grupas, kur tos obligāti jāpiemēro, savukārt, piemēram, projekta “GreenS” ietvaros izstrādāti dokumentu paraugi noteiktās grupās, kas ļauj ērtāk un ātrāk sagatavot iepirkumu dokumentāciju. Tāpat notikušas dažādas diskusijas ar uzņēmējiem, kas ļāvis gan no vienas puses iedrošināt tos pilnveidot savus videi draudzīgus pakalpojumus un produktus, gan no citas puses – identificēt problēmas.

Eksperti dalījās ar Latvijas un ārvalstu veiksmīgas pieredzes piemēriem. Jānis Brizga, Zaļā publiskā iepirkuma eksperts, kā pozitīvu piemēru minēja Preiļu novada pašvaldību, kas pirms vairākiem gadiem īstenoja ārējā apgaismojuma iepirkumu vairākām ielām un atļāva izvērtēt tā ieguvumus. Divu gadu laikā projekts ir uzrādījis būtisku CO2 izmešu daudzuma samazinājums – pat četras reizes mazāks, sniedzot 8 000 eiro ietaupījumu gadā. Otrs piemērs, ko minēja eksperts, ir Ventspils Mūzikas vidusskolas būvniecība Ventspilī, kas būs Zaļā publiskā iepirkuma paraugs un rezultātā tiks iegūta energoefektīvākā ēka Latvijā. Ēkai plānotais CO2 emisijas novērtējums ir zem 10,74 kg CO2/m2 gadā, kas sabiedriskai ēkai būtu viens no labākajiem rādītājiem Latvijā.

Dr. oec. Džineta Dimante, Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes asociētā profesore, aicināja pašvaldības speciālistus aizdomāties par aprites ekonomikas veidošanu savā novadā. Šobrīd daudzviet pasaulē, domājot zaļi, tiek veidota dalīšanās ekonomika, piemēram, izmantojot kopīgu braukšanu ar transportu pašvaldības ietvaros. Kā Latvijā veiksmīgus piemērus atbildīgai un inovatīvām pieejām var minēt koprades māju Cēsīs, kad pašvaldība iesaistīja sabiedrību, lai atrastu pielietojumu pamestām telpām. Arī Mārcienas pirmsskolas izglītības iestādi, kas pārtapa par pansionātu.

Māris Klismets, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis, informēja, ka šobrīd tiek pārskatīti sansiedzamie mērķi, saistībā ar Zaļā publiskā iepirkuma īpatsvaru publiskajos iepirkumos. Valsts mērogā 2020. gadā sasniegt 20% īpatsvaru būtu ļoti labs rādītājs. Šobrīd Latvijas līmenī ir sakārtota Zaļo iepirkumu izvērtēšanas joma, kā rezultātā šādu iepirkumu īpatsvars kļuva zemāks, jo ne visi uzrādītie projekti atbilda šim principam. Vienota metodoloģija nav arī Eiropas Savienībā – daudzviet tiek uzrādīti augsti rādītāji, bet patiesībā izmantoti mazāk stingri kritēriji vai arī rēķināts tikai produktu un pakalpojumu grupās, kur obligāti šāds iepirkums jāpiemēro.

Ar interesantiem piemēriem no Eiropas valstu prakses dalījās Dr. Mervyn Jones no “Sustainable Global Resources”.

Semināra praktiskajā daļā varēja iepazīties ar Latvijā izstrādātu unikālu būvniecības kalkulatoru, kas ļauj aprēķināt CO2 emisijas un atvieglo pašvaldībām darbu konkurusu nolikumu sagatavošanā. Praktiskā sesijā bija iespējas iegūt iemaņas kalkulatora izmantošanā.

Otra praktiskā sesijas tēma tika veltīta ēdināšanas iepirkumiem, kurā vienkopus paneļdiskusijā tikās ēdināšanas paklapojumu sniedzēji, PVD un skolas. Šī diksusija bija unikāla, jo bija iespēja izdiskutēt, kā salāgot dažādu pušu intereses un nonākt pie kvalitatīva gala pakalpojuma sniegšanas, kas apmierinātu visas puses.

Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem par Zaļo publisko iepirkumu, sākot ar 2017. gada 1. jūliju Zaļais publiskais iepirkums ir obligāti jāpiemēro noteiktām preču un pakalpojumu grupām kā biroja papīram, drukas iekārtām, datortehnikai, ēdināšanas pakalpojumiem, tīrīšanas līdzekļiem, iekštelpu un ielu apgaismojumam, kā arī satiksmes signāliem.

Zaļā publiskā iepirkuma mērķis ir veicināt videi draudzīgas politikas veidošanu pasaulē, samazinot darbības ietekmi uz vidi un veicinot videi draudzīgus un ilgtspējīgus uzlabojumus sabiedrības dzīves apstākļos. Viens no instrumentiem, kā veicināt šādas atbildīgas politikas veidošanu, ir atbilstošu vides un energoefektivitātes prasību iekļaušana valsts un pašvaldību iepirkumos. Tas ļauj nodrošināt ne tikai videi draudzīgu produktu un pakalpojumu īpatsvara pieaugumu, bet sekmē finansiālus un sociālus uzlabojumus pašvaldībās.

Pasākums “Zaļais publiskais iepirkums – pašvaldību izaicinājumi un iespējas” notika ES programmas “Apvārsnis 2020” (Horizon 2020) finansēta projekta “GreenS” ietvaros, kura mērķis ir veicināt zaļā publiskā iepirkuma izmantošanu pašvaldību konkursos. Latviju šajā projektā pārstāv Rīgas plānošanas reģions un Rīgas pašvaldība ar Rīgas Enerģētikas aģentūru.

Foto: Anrijs Požarskis 

 

FEBRUĀRIS, 2018

Notikusi septītā, noslēdzošā GreenS sanāksme ekspertiem

2018. gada 25. janvārī GreenS projekta ietvaros Rīgas Domē tikās nozares eksperti un pašvaldību pārstāvji, kas ikdienā strādā ar iepirkuma jautājumiem.

Šoreiz sanāksmes laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar GreenS projekta rezultātiem kā arī valsts pārvaldes iestāžu aktuālajiem plāniem 2018. gadam saistībā ar zaļā publiskā iepirkuma ieviešanas veicināšanu.

Prezentācijas:

A.Zučika: GreenS projekta rezultāti

M.Klismets:Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas plānotās aktivitātēs ZPI jomā

O. Putāns: “Iepirkumu uzraudzības biroja aktuālā situācija un plāni attiecībā uz ZPI

E. Kļaviņa:Valsts reģionālās attīstības aģentūras,  Elektronisko iepirkumu departamenta aktuālā situācija un plāni saistībā ar ZPI

V. Toropovs: projekts “Inovatīvi risinājumi bīstamo vielu emisiju samazināšanai no apdzīvotām vietām Baltijas jūras reģionā – NonHazCity

IMG_20180125_095902 IMG_20180125_095922

2018. gada 25. janvāris, septītās Zaļā iepirkuma darba grupas sanāksmes video.

OKTOBRIS, 2017

Notikusi sestā GreenS sanāksme ar ekspertiem: “Labās prakses piemēri ieviešot Zaļo publisko iepirkumu”.

2017. gada 26. oktobrī GreenS projekta ietvaros Rīgas Domē tikās nozares eksperti un pašvaldību pārstāvji, kas ikdienā strādā ar iepirkuma jautājumiem.

Sanāksmes tēma bija – Atbalsta rīki iepirkuma speciālistiem īstenojot Zaļo publisko iepirkumu.

Šoreiz sanāksmes tēmas bija saistīta ar rīkiem, materiāliem, dokumentiem, kas sagatavoti dažādu projektu ietvaros iepirkumu speciālistu atbalstam Zaļā publiskā iepirkuma īstenošanā. Sanāksmes laikā bija iespēja arī iepazīties ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras veiksmīgi īstenoto sadarbību ar uzņēmējiem energoefektivitātes un aprites ekonomikas jautājumos.

Prezentācijas:

A.Penčura: “Zaļie publiskie iepirkumi resursu efektīvai reģionālai izaugsmei”

Z.Bilzena: “Aprites ekonomikas iepirkumu kritēriji skolu un pirmskolas izglītības iestāžu iepirkumos” 

J.Simanovska: “Kā ar zaļo publisko iepirkumu var samazināt pārtikas atkritumus skolā”

G.Cekule: “Energoefektivitātes pakalpojumu iepirkums un Energoefektivitātes pakalpojumu pakalpojuma līgums Latvijas pašvaldībām”

L.Ābola: “Veiksmīga sadarbības nosacījumi ar uzņēmējiem” 

D.Freimane: “ES programma “Skolu apgāde ar augļiem, dārzeņiem un pienu” 

DSC_6859 DSC_6854

DSC_6851 DSC_6848

2017. gada 26. oktobrī, sestās Zaļā iepirkuma darba grupas sanāksmes video.

OKTOBRIS, 2017

Rīgas plānošanas reģions un Rīgas p/a “Rīgas enerģētikas aģentūra”  starptautiskā projekta „GreenS” ietvaros 2017. gada 19. oktobrī izstādes  “Vide un Enerģija” laikā organizēja informatīvo pasākumu par Zaļo publisko iepirkumu. Izstādes apmeklētājiem  visas dienas laikā bija iespēja saņemt praktiskas konsultācijas Zaļā publiskā iepirkuma jautājumos kā arī atsevišķā prezentāciju sesijā uzzināt par projekta laikā sagatavotajiem materiāliem iepirkumu veicējiem, izmaiņām likumdošanā kā arī piemēriem no būvniecības un transporta iepirkumiem.

IMG_3845 IMG_3851

OKTOBRIS, 2017

Rīgas plānošanas reģions aicina uz semināru ciklu reģionos par Zaļā iepirkuma piemērošanu pašvaldību publiskajos iepirkumos

Lai mazinātu ietekmi uz vidi un veicinātu videi draudzīgu preču un pakalpojumu īpatsvara pieaugumu, 2017. gadā Latvijas normatīvajā regulējumā stājušās spēkā būtiskas izmaiņas publisko iepirkumu jomā, ietverot zaļā iepirkuma principus.

Lai sniegtu atbalstu pašvaldību iepirkumu speciālistiem un uzņēmējiem Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) piemērošanā un skaidrotu 2017. gada 20. jūnija Ministru kabineta noteikumu ”Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” (ZPI noteikumi) piemērošanu, Rīgas plānošanas reģions un Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas enerģētikas aģentūra”, kas Latvijā ievieš starptautisko projektu “Zaļā publiskā iepirkuma atbalsta institūcijas inovatīvām un ilgtspējīgām institucionālām pārmaiņām” (GreenS) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju organizē semināru ciklu “Zaļā iepirkuma piemērošana pašvaldību publiskajos iepirkumos”.

Semināru apmeklētāji varēs iepazīties ar metodiskiem materiāliem, biežāk uzdotajiem jautājumiem un sniegtajām atbildēm tiesību aktu piemērošanā, kā arī tematiskajās sesijās padziļināti diskutēt par ZPI piemērošanu pārtikas un ēdināšanas pakalpojumu, būvniecības, kā arī apgaismojuma ierīkošanas iepirkumos.

Kopā plānoti 5 semināri dažādās Latvijas pilsētās. Semināros aicināti piedalīties valsts un pašvaldību un to institūciju iepirkumu speciālisti, kā arī uzņēmēji, kuri saredz iespēju attīstīt piedāvājumu ZPI jomā.

Dalība semināros ir bez maksas. Tā kā vietu skaits pasākumos ir ierobežots, semināram lūdzu reģistrēties šeit.

Plānotie semināri:

· 11. oktobrī, Jaunjelgavā;

· 25. oktobrī, Pāvilostā;

· 1. novembrī, Balvos;

· 2. novembrī, Smiltenē;

· 13. novembrī, Rīgā.

Papildu informāciju var meklēt VARAM tīmekļa vietnē šeit  vai rakstot uz e-pasta adresi zpi@varam.gov.lv

JŪNIJS, 2017

Notikusi piektā GreenS sanāksme ar ekspertiem: “Labās prakses piemēri ieviešot Zaļo publisko iepirkumu”.

2017. gada 31. maiijā GreenS projekta ietvaros Rīgas Domē tikās nozares eksperti un pašvaldību pārstāvji, kas ikdienā strādā ar iepirkuma jautājumiem.

Sanāksmes tēma bija īstenotie zaļā publiskā iepirkuma piemēri no valsts un pašvaldības iestādēm Latvijā un ārvalstīs. Sanāksmes dalībnieki iepazinās ar piemēriem saistībā ar īstenotiem iepirkumiem būvniecībā, transportā, pārtikas produktu iegādē un ielu apgaismojumā.

A.Zučika, Rīgas plānošanas reģiona pārstāve no GreenS projekta, atklāja pasākumu, iepazīstinot ar GreenS projekta aktuālajiem rezultātiem – tehniskajiem nolikumiem un vērtēšanas kritērijiem 3 produktu grupās: transports; datori un datorekrāni; gaismas ķermeņi ielu apgaismošanai, kas ir saskaņoti ar Iepirkumu uzraudzības biroju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju kā arī Latvijas pašvaldību savienību.

J.Brizga, Rīgas plānošanas reģiona GreenS projekta eksperts, detalizēti iepazīstināja sanāksmes dalībniekus ar izstrādātajiem tehniskajiem nolikumiem un vērtēšanas kritērijiem 3 produktu grupās: transports; datori un datorekrāni; gaismas ķermeņi ielu apgaismošanai kā arī atbildēja uz klātesošo jautājumiem.

E.Riekstiņa, Rīgas p/a “Rīgas enerģētikas aģentūra” projekta GreenS koordinatore prezentēja SIA “Rīgas satiksmes” zaļos kritērijus atklātā konkursa nolikumā “Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par automašīnu piegādi”.  Pārstāve iepazīstināja ar zaļajiem kritērijiem, kādi ir tikuši iekļauti 4 lotēs: Vieglās pasažieru automašīnas; kravas furgonu, kravas – pasažieru un pasažieru pārvadājumu automašīnas; apvidus un kravas furgonu automašīnas ar kopējo masu līdz 3,5 t; pasažieru pārvadājumu automašīnas.

Ē. Vītols, “BIM Solutions” valdes priekšsēdētājs, “LatBIM” Biedrs; D. Šīraks, “LatBim” valdes loceklis; S. Djubina, “LatBim” valdes loceklis prezentēja būvniecības informācijas modelēšanas programmas (BIM), Latvijas pieredzi.

I.Cipruse, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, iepirkumu nodaļas vadītāja prezentēja iepirkumu, kas tika realizēts 2016. gadā 150 pirmskolas izglītības  iestāžu un 11 speciālu izglītības iestāžu  pārtikas produktu piegādei.  Iepirkums tika dalīts 4 lotēs un  balstoties uz gūtu pieredzi iepriekšējos gados, izglītības iestādēm pašlaik tiek piedāvāti standartizēti dokumentu paraugi patstāvīgu iepirkumu veikšanai.

A.Rācenis, Bauskas novada pašvaldība, iepirkumu nodaļas vadītājs iepazīstināja ar iepirkumu logu, durvju iegādei baseinam un sporta hallei ar mērķi uzlabot ēku energoefektivitātēs rādītājus.

Prezentācijas:

J.Brizga: Zaļā publiskā iepirkuma sagataves – apgaismojums; IT preces; transportlīdzekļi

E.Riesktiņa: SIA “Rīgas satiksme” zaļie kritēriji atklāta konkursa nolikumā „Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par automašīnu piegādi”

I.Cipruse: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta organizētie pārtikas produktu piegādes iepirkumi izglītības iestādēm

A.Rācenis: Bauskas novada pašvaldības zaļie iepirkumi

DSC_5672 20170531_105741

20170531_101556 20170531_101547

2017. gada 31. maijā, piektās Zaļā iepirkuma darba grupas sanāksmes video.

MARTS, 2017

Notikusi ceturtā GreenS sanāksme ar ekspertiem: “Latvijas nevalstisko organizāciju iesaiste zaļā publiskā iepirkuma ieviešanā”.

2017. gada 22. martā GreenS projekta ietvaros Rīgas Domē tikās nozares eksperti un dažādu nevalstisko organizāciju (turpmāk NVO) pārstāvji. Šoreiz sanāksmes tēmas bija saistīta ar NVO lomu, veicinot zaļā publiskā iepirkuma īstenošanu (turpmāk ZPI) kā arī iepazīstināšana ar GreenS projekta jaunumiem. Dažādu NVO pārstāvji prezentēja vides apziņu veicinošas akcijas, iniciatīvas un pakalpojumus; piemērus zaļajam publiskajam iepirkumam ēdināšanā; elektroenerģijas sertificēšanu, kā arī valsts iestāžu plānus attiecībā uz ZPI ieviešanu 2017.gadā.   

A.Zučika, Rīgas plānošanas reģiona pārstāve no GreenS projekta, atklāja pasākumu, iepazīstinot ar GreenS projekta aktuālajiem rezultātiem – tehniskajiem nolikumiem un vērtēšanas kritērijiem 3 produktu grupās: transports; datori un datorekrāni; gaismas ķermeņi ielu apgaismošanai, kā arī ar tiešsaistes kataloga veidošanas gaitu.

J.Simanovska, Ekodizaina kompetences centra valdes priekšsēdētāja, prezentēja nevalstisko organizācijas lomu zaļā publiskā iepirkuma ieviešanā. Eksperte uzsvēra, ka NVO sektors ir spējīgs piedāvāt pakalpojumus ZPI ieviešanā, bet pakalpojuma ņēmējs nav gatavs maksāt par to. Tāpat viņa arī uzsvēra, ka pārmaiņas likumdošanā ir tas, kas piespiež pašvaldības meklēt NVO ekspertu konsultācijas un atbalstu.

E.Rudzīte, Ikšķiles brīvā skolas administratīvā vadītāja, iepazīstināja ar Ikšķiles skolas piemēru, īstenojot veģetāro ēdināšanu skolā. Pārstāve sniedza ieskatu skolas darbības principos, kā arī  aktivitātēs, kas saistītas ar veģetārās ēdināšanas skolā nodrošināšanu, izejot no valstī pastāvošās likumdošanas..

I.Neimane, Tukuma pašvaldības projekta: “Foodlinks” koordinatore, balstoties uz projekta īstenošanas laikā gūto pieredzi, vērsa sanāksmes klātesošo uzmanību un pilsonisko iniciatīvu ietekmi iepirkumu procedūru uzlabošanā. Eksperte uzsvēra trīs lietas, lai nodrošinātu  kvalitatīva un inovatīva rezultāta sagatavošanu pašvaldībās:

 – pieredze un zināšanu apmaiņa;

 – pašvaldību gatavība pielietot zināšanas;

 – visu iesaistīto pušu apzināšana un iesaiste.

A.Jansons, Homo Ecos vadītājs, stāstīja par biedrības pakalpojumu sniegt konsultācijas festivāliem un pasākumiem, lai tie atbilstu zaļo festivālu konceptam, kā piemērus minot Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē un amatniecības pasākumu Brīvdabas muzejā. Eksperts sniedza  papildus ieskatu arī par festivāla Komēta organizatoru pieredzi  – veģetārā ēdināšana; vienreizējo trauku lietošanas aizliegums; alternatīvās enerģijas izmantošana.  A.Jansons arī uzsvēra, ka liela loma paradumu maiņai un labās prakses pārņemšanai ir tas, ka valsts rāda piemēru, savā ikdienā īstenojot  zaļās iniciatīvas.

O.Balcers, EKOenerģijas zīmola koordinators Latvijā, detalizēti prezentēja  elektroenerģijas sertificēšanas un ekosertificēšanas sistēmas, kā arī zīmola EKOenerģija izveidi un lietošanas praksi.  Eksperts raisīja diskusiju ar klātesošajiem, vai NVO būtu jānodarbojas ar komercprojektiem, kā arī minēja  piemēru, kā  iegūtā nauda no ekoenerģijas tiek izmantota dabas sakopšanas iniciatīvās.

M.Klismets, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Koordinācijas departamenta direktors, klātesošos iepazīstināja ar Zaļā publiskā iepirkuma ieviešanas veicināšanas aktivitātēm 2017. gadā. Klātesošajiem tika sniegts detalizēts ieskats  aktuālajā situācija saistībā ar publiskā iepirkuma likumdošanas izmaiņām, kā arī ieceri līdz 2020. gadam sasniegt 40% iepirkumu atbilstību ZPI kritērijiem.

Prezentācijas: 

J.Simanovska: “Nevalstisko organizācija loma zaļā publiskā iepirkuma ieviešanā

E.Rudzīte: ”Veģetārā ēdināšana skolās. Privātskola, kā pārmaiņu iniciators

I.Neimane: “Pilsoniskās iniciatīvas ietekme iepirkumu procesu uzlabošanā

A.Jansons: “Zaļie festivāli – principi un labā prakse. Mūzikas festivāls Komēta – zaļie principi

O.Balcers: “Sertificēšanas un ekosertificēšanas sistēmas elektroenerģijai

M.Klismets: ”Zaļā publiskā iepirkuma ieviešanas veicināšanas aktivitātes 2017. gadā

20170322_100105  20170322_104338  
20170322_120546  20170322_122712

2017. gada 22. marts, ceturtās Zaļā iepirkuma darba grupas sanāksmes video.

FEBRUĀRIS, 2017

Starptautiskā projekta “Zaļā publiskā iepirkuma atbalsta institūcijas inovatīvām un ilgtspējīgām institucionālām pārmaiņām” (GreenS) apmācību programmā par zaļā iepirkuma piemērošanu pašvaldību publiskajos iepirkumos, kas tika rīkota no 2016.gada 26.oktobra līdz 2016.gada 15.decembrim, kā praktiska nodarbība apmācību dalībniekiem tika ietverts SVID uzdevums ar mērķi veikt to pārstāvēto institūciju un organizāciju novērtēšanu, izanalizējot stiprās un vājās puses, kā arī iespējas un draudus zaļā publiskā iepirkuma veiksmīgai ieviešanai. SVID analīzes resultātus skatīt šeit.

FEBRUĀRIS, 2017

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sagatavojusi animētus un pieredzes stāstu video, kas skaidro zaļā iepirkuma galvenos pamatprincipus, ieguvumus, kā arī iepazīstina ar pieredzes stāstiem.

 • Zaļā iepirkuma pieredzes stāsti.

https://www.youtube.com/watch?v=Co7joHwYtjk

 • Kā atpazīt Zaļo iepirkumu?

https://www.youtube.com/watch?v=UxNwzaGJFLI

 • Zaļais publiskais iepirkums

https://www.youtube.com/watch?v=Wu9Us4VaoCM

JANVĀRIS, 2017

2016. gada nogalē, turpinot 2015. gadā iesākto praksi, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), sadarbībā ar projektu “GreenS”, Rīgas plānošanas reģionu, Rīgas enerģētikas aģentūru un Baltijas vides foruma īstenoto projektu „NonHazCity”, Latvijas reģionos rīkoja bezmaksas semināru ciklu „Zaļā iepirkuma piemērošana pašvaldību publiskajos iepirkumos”.

Semināros ikviens varēja iegūt praktisku ieskatu iepirkumu dokumentācijas sagatavošanā un atbilstošu ZPI kritēriju izstrādē.

Kopumā notika 10 reģionālie semināri dažādās Latvijas vietās – Bauskā, Dobelē, Ludzā, Daugavpilī, Valmierā, Madonā, Liepājā, Ventspilī, Mārupē un Rīgā – un tajos piedalījās vairāk nekā 400 iepirkumu speciālisti, uzņēmumu un dažādu organizāciju pārstāvji.

VARAM tīmekļa vietnē pieejamas semināru prezentācijas.

Rīgas semināra videoierakstu ir iespējams noskatīties sekojošajā saitē.

OKTOBRIS – DECEMBRIS, 2016

Rīgas plānošanas reģions un Rīgas p/a “Rīgas enerģētikas aģentūra” aicina uz semināru ciklu reģionos par Zaļā iepirkuma piemērošanu pašvaldību publiskajos iepirkumos

Apmeklētāji varēs iepazīties ar jaunumiem tiesību aktu un metodisko materiālu izstrādē, iegūt pieredzi zaļā iepirkuma piemērošanā un kopīgi ar ekspertiem izstrādāt iepirkumu dokumentāciju.

Kopā plānoti 10 reģionālie semināri dažādas Latvijas pilsētās. Katrā pasākumā semināru praktiskā nodarbība būs atšķirīga un veltīta kādai no prioritārajām nozarēm: pārtikas un ēdināšanas pakalpojumu, iekštelpu un āra apgaismojuma, tīrīšanas līdzekļu un būvdarbu iepirkumiem.

Semināros aicināti piedalīties pašvaldību un to institūciju iepirkumu speciālisti, uzņēmumu un dažādu organizāciju pārstāvji, kā arī uzņēmēji, kuri saredz iespēju attīstīt piedāvājumu ZPI jomā.

Dalība semināros ir bez maksas. Tā kā vietu skaits pasākumos ir ierobežots, semināram lūgums reģistrēties šeit. Tāpat arī informējam, ka reģistrācijas noslēdzas trīs darba dienas pirms konkrētā semināra.

Plānotie semināri:

 • 26. oktobrī Bauskā, Bauskas novada domē 2.stāva zālē, Uzvaras ielā 1, praktisko darbu tēmas – būvniecība, apgaismojums.

Atskats: Pirmais pasākums apmācību ciklā pulcēja 38 dalībniekus. Apmācību organizētājiem – pārstāvjiem no Rīgas p/a “Rīgas enerģētikas aģentūra”, Rīgas plānošanas reģiona, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts reģionālās attīstības aģentūras, Iepirkumu uzraudzības biroja un pieaicinātiem ekspertiem, uzstājoties gan ar teorētiskām prezentācijām, gan praktiskiem piemēriem,  auditorijā raisīja aizvien vairāk jautājumu, kas izvērtās interesantās diskusijās par dažādiem ar zaļo publisko iepirkumu saistītiem aspektiem, kā piemēram, pārsūdzības, zaļā publiskā iepirkuma problemātika Eiropas struktūrfondu projektu kontekstā, elektroniskās iepirkumu sistēmas lietošanas praktiskās darbības, dzīves cikla izmaksu aprēķini utt.

Apmācību cikls paredz arī praktisko uzdevumu norisi. Interaktīvās nodarbības Bauskā ietvēra praktiska būvniecības piemēra apskati, dažāda tipa spuldžu dzīvescikla kalkulatora aprēķinu veikšanu un SVID analīzi par zaļā publiskā iepirkuma ieviešanu organizācijā. Lai arī pirmo divu minēto praktisko piemēru veikšanā dalībnieki iesaistījās aktīvi, SVID analīzi tie veica darba grupās un ziņoja par iekšējo diskusiju rezultātā gūtajām atziņām.

Kā veicinošie faktori pārstāvēto organizāciju iekšienē tika minēti – pieredze, esošā komanda un ilgtspējīga domāšana, kā arī ekonomija kā vēlme mainīties. Kā iespējas – ES fondu piesaiste, preču un pakalpojumu pieejamība, ES un Latvijas normatīvais un tehniskais atbalsts, kā arī izglītošanās iespējas. Starp kavējošiem faktoriem organizācijas iekšienē tika nosaukta budžeta plānošana īstermiņā un ierobežotas investīcijas, zināšanu trūkums kritēriju noteikšanā un ierobežoti cilvēkresursi. Kā draudi – līgumsaistību nepildīšana, nepietiekams izpildītāju skaits, termiņi  ES fondu projektos, pastāvošā dažādu iestāžu birokrātija.

Semināru cikla noslēgumā Rīgas p/a “Rīgas enerģētikas aģenūra” veiks SVID analīzes apkopojumu, lai sniegtu informāciju par to, ko Latvijā kopumā domā par zaļā publiskā iepirkuma ieviešanu pašvaldībās.

Secinājumā var teikt, ka Latvijā ir gan politiskais ietvars, gan top normatīvais regulējums, pašvaldībām tiek piedāvāti dažādi instrumenti zaļā publiskā iepirkuma institucionalizēšanai, ir pieejami dažādi atbalsta rīki. Veicot tirgus izpēti, var atrast sadarbībai atvērtus preču, pakalpojumu sniedzējus, būvdarbu veicējus ar atbilstošām precēm un pakalpojumiem, tikai pašvaldībām ir jāuzņemas attiecīga iniciatīva.

2016-10-26-4468 2016-10-26-4466 2016-10-26-4474 2016-10-26-4491 2016-10-26-4492 2016-10-26-4483 20161026_120101 2016-10-26-4500

 • 2. novembrī Ludzā, Ludzas Tautas namā, Stacijas ielā 41, praktisko darbu tēmas – tīrīšanas līdzekļi, pārtika un ēdināšanas pakalpojumi;

Atskats:  Lūdzā apspriest zaļos publiskos iepirkumus bija kopā sapulcējušies 32 dažādu jomu pārstāvji galvenokārt iepirkumu speciālisti, juristi, projektu vadītāji. Ludzas apmācības bija pirmās apmācību ciklā, kurā praktisko uzdevumu formā tika apskatīti tīrīšanas līdzekļu un ēdināšanas zaļās iespējas. Dalībnieki izmantoja iespēju paust savu viedokli un iesaistīties interesantās diskusijās ar ekspertiem. Ludzā veiktās SVID analīzes ietvaros kā stiprās puses dalībnieki to pārstāvētajās organizācijās nosauca vadības atbalstu un ilgtermiņa skatījumu uz iepirkumiem, kā arī ilgtermiņa resursu iekonomiju, kā vājās puses – speciālistu un finanšu līdzekļu nepietiekamība. Savukārt, pie iespējām tika minēti dažāda veida atbalsts, gan informatīvais un normatīvais, gan tirgus dalībinieku gatavība sniegt zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem atbilstošas preces un pakalpojumus, par piemēru minot EIS. Kā draudi tika identificēti pretendentu neatbilstība, tirgus dalībnieku skaitliska ierobežošana iepirkumos, kā arī līguma izpildes laikā ierobežotas iespējas kontrolēt produktu un pakalpojumu kvalitāti.

img_0373 img_0375 img_0380 img_0382 img_0383 dsc_0273

 • 3. novembrī Daugavpilī, Daugavpils pilsētas domē konferenču zālē, Kr. Valdemāra ielā 1, praktisko darbu tēmas – būvniecība, apgaismojums;

Atskats:  Viens no apmeklētākajiem pasākumiem notika Daugavpilī, kur kuplā skaitā tikās 55 dalībnieki, kas savus ikdienas darba pienākumus veic kā iestāžu vai nodaļu vadītāji, to vietnieki, projektu vadītāji, iepirkumu speciālsti, juristi un eksperti. Ņemot vērā, ka Ludzā tika nodrošināta iespēja apgūt zaļos kritērijus tīrīšanas līdzekļos un ēdināšanā, Daugavpilī kā otrā pieturas punktā Latgalē, kur notika apmācības, tika apskatīta ilgstpējīgas būvniecības un apgaismojuma zaļā pieredze. Dalībiniekos aizvien interesi rada ne vien teorētikās zināšanas, bet arī praktiskie piemēri, gan par Iepirkumu uzraudzības biroja pieredzi, gan Elektornisko iepirkumu sistēmā veicamiem iepirkumiem, gan dzīves cikla izmaksu kalkulatoriem, gan būvniecības procesu specifika attiecībā uz energoefektivitātes jautājumiem.

Ņemot vērā GreenS projekta mērķi stiprināt iestāžu kapacitāti, kā viens no praktiskajiem uzdevumiem ir paredzēta SVID analīze, ar kuras palīdzību apmācību programmā iesaistītās puses tiek aicinātas izvērtēt savu pārsāvēto iestāžu status quo attiecībā uz zaļo publisko iepirkumu ieviešanu. Kā organizāciju stiprās puses dalībnieki norādīja vadības atbalstu, esošo pieredzi ES struktūrfondu projektu ieviešanā, kas paredz noteiktus nosacījumus iepirkumu veikšanā, finanšu līdzekļu ekonomiju. Kā vājas puses organizācijās ir speciālistu kapacītāte un zināšanu trūkums, kas kā jau iepriekš minēts citos pasākumos arī ir atzīts gan kā stiprās puses, gan vājās puses. Arī neskaidrībaa par tigrus situāciju un potenciālajiem pretendentiem. Kā ārējais faktors – iespējas – iespējas samazināt ietekmi uz vidi un dažādi pastāvošie atbalsta instrumenti. Kā ārējais faktors – draudi – pretendentu pretestība sūdzību veidā, strīdi par iepirkumā izvirzītājām prasībām, sabiedrības neinformētība un šaurāks piegādātāju loks, salīdzinot ar iepirkumiem, kuros zaļie kritēriji nav izvirzīti. 

Ar interesi dalībnieku viedokļos un diskusijās iesaistīsiemies arī nākošajos pasākumos!

dsc_0289 dsc_0298 img_0394 img_0396 img_0398 img_0388

 • 9. novembrī Valmierā, Valmieras Kultūras centrā 3.stāva zālē, Rīga ielā 10, praktisko darbu tēmas – būvniecība, apgaismojums;

DSC_0266 IMG_0399 IMG_0400 IMG_0405 IMG_0408 IMG_0419 IMG_0417 IMG_0424IMG_0432IMG_0445 IMG_0449

 • 15. novembrī Liepājā, Liepājas pilsētas domē Lielajā zālē,  Rožu ielā 6, praktisko darbu tēmas – tīrīšanas līdzekļi, pārtikas un ēdināšanas pakalpojumi;

2016-11-15-46112016-11-15-46122016-11-15-4592IMG_45072016-11-15-45982016-11-15-4600 IMG_4537 2016-11-15-4605

 • 23. novembrī Madonā, Madonas novada pašvaldības ēkā 3.stāva zālē, Saieta laukumā 1, praktisko darbu tēmas – tīrīšanas līdzekļi, pārtikas un ēdināšanas pakalpojumi;

2016-11-23-4629 20161123_120620 20161123_122216 IMG_4550 IMG_4555 IMG_4560 IMG_4579 IMG_4583 IMG_4584

 • 30. novembrī Dobelē, Dobeles novada pašvaldībā 3.stāva lielajā zālē, Brīvības ielā 15, praktisko darbu tēmas – tīrīšanas līdzekļi, pārtika un ēdināšanas pakalpojumi;

 IMG_0484 IMG_0488IMG_0501IMG_0482IMG_0487 IMG_0492 IMG_0495 IMG_0509 IMG_0514

 • 6. decembrī Ventspilī, Ventspils bibliotēkā, Akmeņu ielā 2, praktisko darbu tēmas – būvniecība, apgaismojums;

IMG_4687 IMG_4689 IMG_4696 IMG_4703 IMG_4710 IMG_4716 IMG_4718 IMG_4726 IMG_4736

 • 14. decembrī Mārupē, Mārupes novada Domes Kultūras nama zālē, Daugavas ielā 29, praktisko darbu tēmas – tīrīšanas līdzekļi, pārtika un ēdināšanas pakalpojumi;

IMG_4764 IMG_4776 IMG_4809 IMG_4812IMG_4817 IMG_4823 IMG_4827 IMG_4841 IMG_4833

 • 15. decembrī Rīgā, Rīga domes sēžu zālē, Rātslaukumā 1, praktisko darbu tēmas – būvniecība, apgaismojums.

DSC_4297 DSC_4298 DSC_4308 DSC_4319 DSC_4323 DSC_4325 DSC_4331 DSC_4336DSC_4313

ZPI mērķis ir veicināt videi draudzīgas politikas veidošanu pasaulē, samazinot darbības ietekmi uz vidi un veicinot videi draudzīgus un ilgtspējīgus uzlabojumus sabiedrības dzīves apstākļos. Viens no instrumentiem, kā veicināt atbildīgas politikas veidošanu, ir atbilstošu vides un energoefektivitātes prasību iekļaušana valsts un pašvaldību iepirkumos. Tas rada ne tikai videi draudzīgu produktu un pakalpojumu īpatsvara pieaugumu, bet sekmē finansiālus un sociālus uzlabojumus pašvaldībās.

ZPI iepirkumā tiek izmantots vismaz viens ZPI kritērijs un tas veido vismaz 5% finansiālā izteiksmē no kopējās līguma summas. Latvija ir apņēmusies līdz 2017.gadam sasniegt mērķi, kas paredz, ka ZPI kritēriji tiks iekļauti 30% publisko iepirkumu.

Sīkāka informācija par semināriem šeit

Lai iegūtu papildus informāciju, rakstiet savu jautājumu uz e-pasta adresi zpi@varam.gov.lv.

*Semināru cikls “Zaļā iepirkuma piemērošana pašvaldību publiskajos iepirkumos”.

OKTOBRIS, 2016

Notikusi trešā projekta GreenS sanāksme ar ekspertiem: Latvijas tirgotāju zināšanas par Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem atbilstošiem produktiem

2016.gada 19.oktobrī GreenS projektā Rīgas Domē tikās nozares eksperti, lai dalītos  ar zaļā publiskā iepirkuma aktualitātēm. Šoreiz pasākums tika organizēts kā viens no Rīgas enerģētikas dienu 2016 programmas stūrakmeņiem.

Aija Zučika un Jānis Brizga, Rīgas plānošanas reģiona pārstāvji no GreenS projekta, iepazīstināja ar tirgus izpētes rezultātiem, kas tika veikti Latvijā. Tirgus izpēte tika veikta 2016.gada septembrī – oktobrī sekojošās produkta grupās: iekštelpu un ārtelpu apgaismojums, biroja aprīkojums (IT), attēlveides ierīces un biroja ēku būvniecība, projektēšana un apsaimniekošana.

Lāsma Ozola, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Augkopības nodaļas projekta  vadītāja, prezentēja “Tiešās pirkšanas pulciņa” kustību, kas Latvijā darbojas jau 6 gadus. Pašlaik Latvijā ir 26 grupas un 16 no tām ir Rīgā. Vidēji vienā pulciņā darbojas 30 dalībnieki. Tiešās pirkšanas pulciņa kustības mērķis ir veicināt vietējās, sezonālās, bioloģiski sertificētās pārtikas iegādi no mazajām un vidējām zemnieku saimniecībām.

Analizējot tiešo, pirkšanas pulciņa darbību ir novērotas sekojošas pircēju paradumu maiņas:

 • 62% lieto vairāk bioloģisko pārtiku;
 • 39% lieto vairāk vietējo pārtiku;
 • 39% iepērkas retāk, reizi nedēļā;  
 • 7%  ir sākuši ēst sezonālus produktus.

Lāsma Ozola, iepazīstināja ar Valdorfa skolas piemēru par dārzeņu iegādes iepirkumu.  Iepirkumā tika iegādāti dārzeņi no bioloģiski sertificētām zemnieku saimniecībām, un galvenie secinājumi no iegūtās pieredzes bija tādi, ka šāda tipa iepirkumus vajag plānot un realizēt laicīgi (ziemas periodā), lai zemnieki spēj plānot nākamā gada ražas; skolas ēdnīcas pavāriem ir jābūt prasmei gatavot sezonālus ēdienus; iepirkumi ir jādala pa grupas – vairumā un mazumā iepērkamie dārzeņi. Konkrētajā gadījumā iepirkuma cena bija līdzvērtīga līdz šim veiktajiem pārtikas iepirkumiem, kuros nebija integrēti zaļā publiskā iepirkuma kritēriji. 

Jānis Rozītis, Pasaules dabas fonda pārstāvis, iepazīstināja Zaļo biroju kustību Latvijā un Somijā. Ir vairāki aspekti, kā biroji var atstāt ietekmi uz vidi: 

 • Politika, principi, vides ietekme;
 • Transports;
 • Iepirkums;
 • Ūdens patēriņš;
 • Enerģija;
 • Bioloģiskā daudzveidība;
 • Biroja darbinieku vides apziņa;
 • Atkritumi.

Jānis Rozītis informēja, ka Somijā ir 443 zaļie biroji, 162 uzņēmumi/ iestādes, un šajos birojos strādā  64 000 darbinieku.  Laika posmā no 2007.  – 2015. gadam zaļie biroji ir ietaupījuši 50 900t CO2 emisiju.

Linda Ferstere, Biotēkas pārstāve, pastāstīja, ka Latvijā ir 11 šīs firmas veikalu, savukārt Lietuvā 5. Uzņēmumam pieder vienīgais eko kosmētikas salons. Iepazīstinot ar veikalā nopērkamajām eko marķētajām precēm, pārstāvē pastāstīja, kādi ir viņu novērojumi par veikalu apmeklētājiem. Tie ir cilvēki, kam eko ir saistīta ar iekšējo pārliecību, tie ir cilvēki vecuma grupā no 25 un vairāk un tie ir cilvēki, kas ir izglītoti par eko lietām.  Linda Ferstere dalījās arī pieredzē par iemesliem, kādēļ cilvēki sāk iegādāties eko preces:

 • Veselības problēmas;
 • Ģimenes pieaugums;
 • Mode;
 • Iekšējā pārliecība.

Biruta Ģine no Latvenergo Energoefektivitātes centra informēja par Energoefektivitātes centra darbu, kā arī iepazīstināja ar energoefektivitātes marķējumiem. Plašāk pastāstot arī par to rašanās vēsturi un atšķirībām starp veco marķējumu un jauno.  Biruta Ģine detalizēti sniedza ieskatu par energoefektivitātes rādītājiem dažādām sadzīves tehnikas precēm, ko ir iespējams nolasīt no energoefektivitātes marķējumiem.

Prezentācijas: 

1) A.Zučika un J. Brizga: “GreenS projektā veiktās tirgus izpētes rezultāti (iekštelpu, ārtelpu apgaismojums, datortehnika, attēlveides iekārtas un biroja ēku būvniecība, projektēšana un apsaimniekošana)”

2) L.Ozola: “Homo Ecos, Tiešā pirkšana un Valdorfa skolas piemērs veicot publisko iepirkumu ēdināšanā”

3) J.Rozītis: “Zaļie biroji Somijā un Latvijā”

4) L.Ferstere: “Veikala: “Biotēka” pieredze tirgojot ekomarķētas preces”

5) B.Ģine: “Energoefektivitātes marķējumi”

20161019_095803 20161019_113901  

2016. gada 19. oktobris, trešās Zaļā iepirkuma darba grupas sanāksmes video.

SEPTEMBRIS, 2016

GreenS pirmais starptautiskais vebinārs par zaļo publisko iepirkumu

Rīgas Plānošanas Reģions un Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas enerģētikas aģentūra”, 2016. gada 14. septembrī  organizēja  GreenS projekta pirmo starptautisko vebināru, kas bija veltīts zaļā publiskā iepirkuma ieviešanas veicināšanai.

Pirmajā vebinārā tika apskatītas sekojošas tēmas:

 • Projektā veiktās salīdzinošās analīzes rezultāti par valsts un pašvaldību vajadzībām zaļā publiskā iepirkuma jomā un labās prakses piemēriem;
 • Pieredze, labā prakse, problēmas, īstenojot Kipras Nacionālo zaļā publiskā iepirkuma stratēģiju;
 • Pieredze un labā prakse Latvijā, īstenojot starptautiskā projekta PRIMES aktivitātes.

Starptautiskā vebināra ieraksts pieejams šeit.

Prezentācijas:
Filippo Giglio – GreenS project presentation

Štefan Žohar – Institutional needs on GPP and Good and Bad Practices

Savvas Vlachos – Experiences, good practices and challenges for the implementation of National GPP Strategy of Cyprus

Natalia Georgiou – Experiences, good practices and challenges for the implementation of National GPP Strategy of Cyprus

Jana Simanovska – Biomass and building renovation GPP in Latvia

 

SEPTEMBRIS, 2016

Starptautiskā projekta GreenS pirmais starptautiskais vebinārs par zaļo publisko iepirkumu

Rīgas Plānošanas Reģions un Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas enerģētikas aģentūra”, kas Latvijā ievieš starptautisko projektu “Zaļā publiskā iepirkuma atbalsta institūcijas inovatīvām un ilgtspējīgām institucionālām pārmaiņām” (GreenS), aicina visus interesentus 2016.gada 14.septembrī tiešsaistē skatīt GreenS projekta pirmo starptautisko vebināru, kas būs veltīts zaļā publiskā iepirkuma ieviešanas veicināšanai.

Katrs projekta partneris ir apveltīts ar sev raksturīgu pieredzi zaļā publiskā iepirkuma ieviešanā. Tomēr daudzos gadījumos dažādas valstis saskaras ar tām pašām problēmām, bet atrod dažādus risinājumus. Reizi pusgadā nodrošināt zināšanu nodošanu par labiem piemēriem un inovatīviem risinājumiem zaļā publiskā iepirkuma jomā ir  starptautiskā projekta GreenS piecu vebināru cikla uzdevums, kur pirmajā reizē tiks apskatīts:

 • Projektā veiktās salīdzinošās analīzes rezultāti par valsts un pašvaldību vajadzībām zaļā publiskā iepirkuma jomā un labās prakses piemēriem;
 • Pieredze, labā prakse, problēmas, īstenojot Kipras Nacionālo zaļā publiskā iepirkuma stratēģiju;
 • Pieredze un labā prakse Latvijā, īstenojot starptautiskā projekta PRIMES aktivitātes.

Starptautiskais vebinārs ir iespēja piedalīties vietējo, reģionālo pašvaldību un valsts iestāžu institūcijām, kā arī jebkuram komersantam un ieinteresētajai personai zaļā publiskā iepirkuma veicināšanā. Dalību vebinārā var pieteikt līdz 12.septembrim: https://goo.gl/forms/y1WnRqlJbLhGFrSA2

Vebinārs tiek rīkots angļu valodā bez sinhronās tulkošanas.

Dienaskārtību angļu valodā skatīt šeit

JŪNIJS, 2016

Notikusi otrā projekta GreenS sanāksme ar ekspertiem

Pērn valsts un pašvaldības rīkotajos iepirkumos visvairāk Zaļā publiskā iepirkuma kritēriji tikuši piemēroti divās produktu grupās – konkursos par pārtikas un ēdināšanas pakalpojumiem (76% gadījumos) un transporta iegādi (79% gadījumos).

Kopumā Latvijā uzņēmējiem šobrīd tikai veidojas izpratne par videi draudzīgu produktu un pakalpojumu noieta potenciālu un tie ļoti pakāpeniski pārorientējas uz atbilstoša piedāvājuma attīstīšanu. To Rīgas plānošanas reģiona projekta “GreenS” rīkotajā sanāksmē ar uzņēmējiem atzina dažādu jomu eksperti, kas piedalījās diskusijā par Latvijas uzņēmumu kapacitāti nodrošināt Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem atbilstošus produktus.

Kā norādīja sanāksmes rīkotāja Aija Zučika, Rīgas plānošanas reģiona un projekta “GreenS” pārstāve, šī sanāksme ir solis, lai iegūtu labās prakses piemērus, kas ļautu uzņēmējos veidot labāku izpratni par Zaļā publiskā iepirkuma sniegtajām iespējām nākotnē publiskajos iepirkumos. Turklāt projekta “GreenS” ietvaros plānots izstrādāt vadlīnijas Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām Zaļā iepirkuma kritēriju piemērošanai konkursos, kā arī izveidot vienotu tiešsaistes datubāzi ar videi draudzīgiem produktiem un pakalpojumiem.

Maris Klismets, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Koordinācijas departamenta direktors, atzina, ka bez valsts politiskā atbalsta būs grūti sasniegt Zaļā publiskā iepirkuma kritēriju aktīvu iekļaušanu publiskajos iepirkumos. Veiksmīgs piemērs ir Zemkopības ministrijas aktīva rīcība, iekļaujot normatīvajos aktos kā obligātu pārtikas konkursu prasību zaļo ieprikumu kritērijus. Pateicoties tam, jau šobrīd ¾ iepirkumu šajā jomā tiek veikti, balstoties uz šo principu. Tiesa, svarīgi ir sakārtot zemākās cenas jautājumu, jo tas šobrīd attur uzņēmējus paplašināt produkcijas klāstu, savukārt pašvaldības piemērot kritērijus, jo videi draudzīgāki risinājumi nebūt nenozīmē lētākais pretendents.

Jau vairākus gadus Latvijā darbojas Zaļo tehnoloģiju inkubators, kas ir vienīgais Baltijā un izveidots, lai veicinātu inovāciju rašanos zaļo tehnoloģiju jomā. Tā pārstāvis Matīss Neimanis atzsīst, ka kopš inkubatora darbības uzsākšanas, ir palīdzēts īstenot 81 idejas un līdz nākamā gada vasarai plānots palīdzēt uzņemt inkubatorā vēl 72 projektus videi draudzīgo tehnoloģiju jomā. Viņaprāt, ir daudzas labas un drosmīgas idejas, piemēram, kaņepju bloka mājas, Bindio aplikācija riteņu novietošanai, skrejriteņi Rīgas centram, līmviela “Saproglue”, kas izmanto videi draudzīgo sapropeli.

Dzelzbetona konstrukciju ražotājs “Skonto Prefab” diskusijas laikā atzina, ka uzņēmums nopietni pievērsās vides tēmai pēc eksporta attīstīšanas uz Skandināviju, kur, lai piedalītos publiskos iepirkumos, svarīgs nosacījums bija vides deklarācijas, kas apstiprina produkta izcelsmi un izejvielu atbilstību stingrām vides prasībām.

          

Savukārt AS “Spodrība” pārstāve A.Breidaka atzīst, ka Latvijā “zaļā domāšana” pēdējos gados strauji attīstās. Uzņēmuma Eco produkcijas īpatsvars  ik gadu pieaug vidēji par 75 – 80%. Uzņēmums ir viens no ražotājiem, kas ar saviem eko produktiem un zaļo domāšanu pievērš sabiedrības uzmanību ekoloģiskam dzīvesveidam. Ja 2012.gadā līnijā ietilpa 9 produkti, tad šobrīd jau to ir ap 20 produktu. A.Breidaka atzīst, ka ar eko sertifikāciju uzņēmums ir izvēlējies grūtāko, bet vienlaikus atbildīgāko pret sabiedrību un vidi attīstības ceļu. Lai gan visi ECO līnijas produkti atbilst ekomarkējuma prasībām, tomēr to sertificēšana notiek pakāpeniski, jo sertifikāta iegūšana ir pietiekami dārga.

Prezentācijas:

 

A.Breidaka. Radīts, lai saudzētu.

D.Helmane. Ilgtspējas indekss. Atbildīga biznesa novērtējums.

E.Luse. Reducing CO2 emissions of concrete slab constructions with the PrimeComposite® slab system.

I.Mina . SKONTO PREFAB ZAĻAIS CEĻŠ

I.Vīksna. Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) Latvijā

M.Klismets . Zaļā publiskā iepirkuma īstenošana 2015.gadā

M.Neimanis . Zaļo tehnoloģiju inkubators Kāpēc, kam un kā?

 

2016. gada 15. jūnijs, otrās Zaļā iepirkuma darba grupas sanāksmes video.


MARTS, 2016

Zaļā publiskā iepirkuma piemērošana 30% iepirkumu ir sasniedzams mērķis

Zaļā publiskā iepirkuma kritēriju iekļaušana 30% publisko iepirkumu ir sasniedzams mērķis līdz 2017.gadam. It īpaši ņemot vērā, ka pērn šis rādītājs jau bija sasniedzis 19%, kas ir labāks rezultāts nekā valsts plānošanas dokumentos paredzēts. Tā secinājuši valsts, pašvaldību, sabiedriskā un privātā sektora eksperti Rīgas plānošanas reģiona (RPR) izveidotās darba grupas uzsāktajā sanāksmju ciklā.

Rīgas plānošanas reģions un Rīgas pašvaldība, kuru pārstāv Rīgas Enerģētikas aģentūra projekta “GreenS” ietvaros ir izveidojis Zaļā publiskā iepirkuma darba grupu ar mērķi veicināt Zaļā publiskā iepirkuma sekmīgu ieviešanu Latvijas pašvaldībās. Plānots, ka kopumā “GreenS” diskusiju ciklā notiks 7 darba grupas sanāksmes, kurās piedalīsies valsts, pašvaldību, sabiedriskā un privātā sektora pārstāvji.

Kā norādīja sanāksmes rīkotāja Aija Zučika, Rīgas plānošanas reģiona un projekta “GreenS” pārstāve, Latvija šobrīd virzās pareizajā virzienā Zaļā publiskā iepirkuma ieviešanā, bet šobrīd ir nepieciešams balstīties uz vienotas prakses izveidošanu valsts un pašvaldību pārvaldē, kas varētu sekmēt pēc iespējas labākus risinājumus. Viens no lielākajie šķēršļiem, kas kavē to sekmīgāku pielietošanu un pašvaldību zināšanu un izpratnes trūkums, turklāt arī zaļajam konceptam atbilstošs preču un produkciju piedāvājums no uzņēmumu puses tikai veidojas.

Maris Klismets, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Koordinācijas departamenta direktors, informēja, ka šobrīd tiek sagatavoti MK noteikumi, kas veicinās pašvaldībās un valsts pārvaldē publiskajos konkursos piemērot Zaļā iepirkuma kritērijus. Šobrīd valsts līmenī ir noteikti augsti mērķi, bet jau līdzšinējā pieredze un rādītāji rāda, ka šis ir sasniedzams mērķis. Ir skaidrs, ka šis rādītājs nekad nebūs 100%, ņemot vērā, ka ne visi iepirkumi pakļaujas zaļajam konceptam. Turklāt nevar noteikt pārāk augstus kritērijus, jo tas nozīmētu slogu uzņēmumiem, kuriem būtu jāpārorientē piedāvājums. Tāpēc Zaļā publiskā iepirkuma ieviešanai ir jānotiek pakāpeniski.

Zaļā publiskā iepirkuma mērķis ir veicināt videi draudzīgas politikas veidošanu pasaulē, samazinot darbības ietekmi uz vidi un veicinot videi draudzīgus un ilgtspējīgus uzlabojumus sabiedrības dzīves apstākļos. Viens no instrumentiem, kā veicināt šādas atbildīgas politikas veidošanu, ir atbilstošu vides un energoefektivitātes prasību iekļaušana valsts un pašvaldību iepirkumos. Tas ļauj ne tikai videi draudzīgu produktu un pakalpojumu īpatsvara pieaugumu, bet sekmē finansiālus un sociālus uzlabojumus pašvaldībās.

Pirmās darba grupas tikšanās notika šī gada 3.martā. Tās tēmas ir saistītas ar aktualitātēm Zaļo publisko iepirkumu politikas veidošanā, ar ko iepazīstināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Koordinācijas departamenta direktors M.Klismets, Iepirkumu uzraudzības biroja Metodoloģijas departamenta direktore A.Irmeja, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāve  D.Dzilna un Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārstāve E.Kļaviņa.

Savā pieredzē dalījās AS “Latvijas Valsts meži” valdes loceklis E.Zakovics, Izglītības iestāžu ēdinātāju asociācijas pārstāve Ž.Žukule, Latvijas Arhitektu savienības, Sertificēšanas centra vadītāja E.Rožulapa stāstīja par uzņēmēju gatavību un atbilstību šādu konkursu kritērijiem.

DSCF7258   DSCF7378

Diskusiju cikls notiek ES programmas “Apvārsnis 2020” (Horizon 2020) finansēta projekta “GreenS” ietvaros, kura mērķis ir veicināt zaļā publiskā iepirkuma izmantošanu pašvaldību konkursos. Vienlaikus aptauja ir uzsākta arī citu projekta partneru valstīs – Itālijā, Zviedrijā, Kiprā, Spānijā, Vācijā, Slovēnijā un Bulgārijā.

Zaļais publiskais iepirkums ir viens no ES vides, klimata un ilgtspējīgas enerģētikas politikas prioritārajiem instrumentiem, un vides nosacījumu iekļaušana iepirkumu specifikācijās pēdējos gados ir kļuvis par svarīgu nacionāla un reģionāla līmeņa uzdevumu arī Latvijā.

Projekta “GreenS” virsmērķis ir veicināt valsts iestāžu kapacitāti, ieviešot zaļo publisko iepirkumu, nodrošinot līdzekļu un enerģijas patēriņu, kā arī CO2 emisiju daudzuma samazinājumu. Tas tika uzsākts šī gada jūnijā un ilgs līdz 2016. gada maijam. Tā kopējais budžets ir 1 489 540,33 eiro. Vadošais partneris ir Itālija, bet partneri – Latvija, Zviedrija, Kipra, Itālija, Spānija, Vācija, Slovēnija un Bulgārija. Latviju šajā projektā pārstāv Rīgas plānošanas reģions un Rīgas pašvaldība ar Rīgas Enerģētikas aģentūru.

2016. gada 3. marts, pirmās Zaļā iepirkuma darba grupas sanāksmes video.

Papildu informācijai:

Aija Zučika, e-pasts: aija.zucika@rpr.gov.lv, tālr.: 67559823


NOVEMBRIS, 2015

Ministrijā tiekas Zaļā publiskā iepirkuma veicināšanas darba grupa

Šī gada 2.novembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā notika Zaļā publiskā iepirkuma veicināšanas darba grupas sēde, kurā pārrunāja aktualitātes saistībā ar tā veiksmīgu ieviešanu. Šīs sēdes mērķis bija apspriest noteikumus publiskā likuma projektam, kas paredzēs pašvaldībām noteiktās jomās pielietot zaļo publisko iepirkumu.

Tikšanās  laikā klātesošie eksperti tika iepazīstināti arī ES projektu “GreenS” un ieguvumiem no tā, kas tika atzinīgi novērtēts starp ekspertiem.

Ņemot vērā būvniecības iepirkumu īpatsvaru valsts un pašvaldības konkursos, tika pieaicināts būveksperts, kas iepazīstināja klātesošos ar zaļā publiskā iepirkuma prasību piemērošanu iepirkumos būvniecības nozarē.

Sanāksmi vadīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola.


Aicinām uz semināriem par VARAM pārziņā esošajām investīcijām un Zaļā publiskā iepirkuma piemērošanu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)  organizē reģionālo semināru ciklus par VARAM atbildībā esošajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem un Zaļā publiskā iepirkuma piemērošanu Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā. Aicinām pieteikties pašvaldību un citu iestāžu pārstāvjus.

Vairāk informācijas: http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=20591