Par projektu

Projekts: Zaļā publiskā iepirkuma atbalsta institūcijas inovatīvām un ilgtspējīgām institucionālām pārmaiņām / GreenS

Projekta ieviešanas laiks: 01.06.2015. – 31.05.2018.  (36 mēneši)

Kopējais projekta budžets:  1 489 540,33 EUR

Projekta mērķis: Projekta virsmērķis ir stiprināt valsts un pašvaldību iestāžu kapacitāti, pielietojot inovatīvus risinājumus, veiksmīgi ieviest zaļo publisko iepirkumu (ZPI) ar nolūku paaugstināt institucionālo spēju taupīt enerģiju, samazināt CO2 izmešu daudzumu un saistītās izmaksas.

Projekta uzdevumi:

  • Izveidot septiņās Eiropas Savienības valstīs pastāvīgas ZPI atbalsta struktūrvienības, kuru darbību koordinē enerģētikas aģentūras; katrā no tām izveidot ekspertu grupu, kas sniegs ilgtermiņa atbalstu un tehnisku palīdzību valsts un pašvaldību iestādēm ZPI pielietošanā;
  • Veicināt daudzlīmeņu – nacionālā, reģionālā un vietējā, sadarbību ar ZPI ieviešanu saistīto institūciju starpā, lai pārvarētu juridiskos šķēršļus, definētu produktu un pakalpojumu grupas, kam ir, iespējams, piemērot ZPI, izstrādātu kvalitātes kritērijus un ZPI piedāvājumu izvērtēšanas nosacījumus, kā arī apzinātu tirgus iespējas nodrošināt ZPI kritēriju izpildi;
  • Nodrošināt valsts un pašvaldību iestādēm kvalitatīvus un inovatīvus ZPI materiālus, projekta ietvaros izveidotajā tiešsaistes datu bāzē, kurā būs ZPI kritērijiem atbilstošas sagataves un iepirkuma procedūras dokumenti, liekot uzsvaru uz produktu un pakalpojumu grupām, kas ir energoietilpīgi;
  •  Izstrādāt apmācību programmupar ZPI, kuras mērķgrupa – ar publiskajiem iepirkumiem strādājoši valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, nodrošināt šādas apmācību programmas īstenošanu un finansēšanu ilgtermiņā;
  •  Sekmēt sadarbību starp dažādām valsts un reģionālas nozīmes iestādēm, pašvaldībām, pašvaldību apvienībām, kā arī ZPI attīstībā ieinteresētajām institūcijām, īstenojot ZPI apmācības un sniedzot informatīvo atbalstu ar katrā valstī izveidotās projekta Uzraudzības komitejas iesaisti. Daudzlīmeņu sadarbības rezultātā nodrošināt, ka valstī palielinās kopējā ZPI ieviešanas kapacitāte un palielinās politiskais atbalsts ZPI;
  •  Ieviest ZPI pilotprojektus, tādejādi pārbaudot projekta ietvaros identificēto labo praksi, inovatīvu iepirkuma procesa metodiku, dažādu e-rīku efektivitāti;
  • Sniegt ieguldījumu, lai Eiropas Savienībā veidojas harmonizēta ZPI sistēma, nodrošinot valsts un pašvaldību iestādēm viegli pieejamus materiālus par ZPInacionālajā valodā (kritēriji, e-rīki, procedūras);
  • Nodrošināt ieteikumus politisko lēmumu pieņemšanas procesā, sniedzot juridiska satura ierosinājumus ieviešot ZPI.

GreenS_GUIDEBOOK_LV_Page_01

————————————————————————–

KĀ VEIKSMĪGI INSTITUCIONALIZĒT ZAĻO PUBLISKO IEPIRKUMU

VADLĪNIJAS: GreenS padomi ZPI ieviešanā