Το έργο GreenS

Με την επέκταση της πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων και την πρόοδο της εφαρμογής των σχεδίων δράσης για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα (SECAPs) σε ολόκληρη την Ευρώπη, η ανάγκη βελτίωσης στον τομέα της ενέργειας απόδοσης αυξάνεται. Μία από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες αρχές σε αυτή τη διαδικασία είναι η επίτευξη στόχων με περιορισμένους πόρους. Το έργο GreenS έχει σχεδιαστεί για να εστιάσει την προσοχή των δημόσιων αρχών στις Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες (ΠΔΣ), στο κόστος κύκλου ζωής των προϊόντων/υπηρεσιών και στην ανάλυση των δημόσιων συμβάσεων. Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό όχημα για την επίτευξη των φιλοδοξών στόχων  της ΕΕ το 2020 και την μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% και 40% το 2030.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να ενισχύσει την ικανότητα των Δημόσιων Αρχών να εφαρμόσουν με επιτυχία ΠΔΣ με προτεραιότητα την ενίσχυση της δυνατότητας τους και της ικανότητας τους για την εξοικονόμηση ενέργεια, την μείωση CO2 και του κόστους από την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων.

Ένας άλλος στόχος του έργου είναι να αναγνωριστούν και να ξεπεραστούν οι παράγοντες που εμποδίζουν την υλοποίηση των ΠΔΣ με την ίδρυση δομών υποστήριξης των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων  στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο.

Είναι φανέρο ότι  το έργο GreenS συνδέεται με την πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων, προσφέροντας την ευκαιρία στα Ενεργειακά Γραφεία, σαν δομές υποστήριξης του Συμφώνου,  να ενισχύσουν την εμπειρογνωμοσύνη τους στον τομέα της υλοποίησης των ΠΔΣ και να παροσφέρουν μια πιο ολοκληρωμένη, αποτελεσματική, επαγγελματική τεχνική υποστήριξη στις τοπικές και περιφερειακές αρχές.

Οι στόχοι του έργου πρόκειται να επιτευχθούν με τις ακόλουθες δραστηριότητες, οι οποίες θα υλοποιηθούν από μια ευρωπαϊκή κοινοπραξία με 14 εταίρους, από 8 χώρες της ΕΕ:

  • Δημιουργία 7 ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ των ΠΔΣ σε όλη την Ευρώπη. Στην Κύπρο η δομή αυτή θα είναι το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
  • Διοργάνωση 6 εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης με θέματα τις ΠΔΣ, σε κάθε μία από τις 7 συμμετέχουσες χώρες
  • Δημιουργία Συμβουλευτικών Επιτροπών με τη συμμετοχή των εθνικών εμπλεκόμενων φορέων για την υποστήριξη των ΠΔΣ σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Διοργάνωση τουλάχιστον 7 συναντήσεων σε κάθε χώρα
  • Πιλοτική εφαρμογή 21 ΠΔΣ (3 στην Κύπρο) αξιοποιώντας τα αποτελέσματα και τα εργαλεία του έργου GreenS
  • Εντοπισμός και ανάλυση τουλάχιστον 80 πετυχημένων και λιγότερο επιτυχημένων ΠΔΣ σε όλη την Ευρώπη
  • Ανάλυση τουλάχιστον 105 τοπικών Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια σε όλη την Ευρώπη και εντοπισμός των αναγκών για ΠΔΣ

Η κοινοπραξία GreenS έχει δομηθεί από επτά ενεργειακά γραφεία και 7 θεσμικούς οργανισμούς  εξασφαλίζοντας έτσι τη συνεργασία σε πολλά επίπεδα και τη βελτίωση στην χάραξη πολιτικής στην περιοχή των ΠΔΣ.

GreenS_GUIDEBOOK_CY_Page_01

————————————————————————–

 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ: Ο δρόμος των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων

————————————————————————–