Προτάσεις πολιτικής

Το έργο GreenS θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στο έργο και θα εκτιμήσει πόσο επιτυχημένες ήταν οι ενέργειες που έγιναν σ’αυτό. Με βάση αυτές τις αξιολογήσεις, θα δημιουργηθούν προτάσεις υιοθέτησης πολιτικών μέτρων για την προώθηση των  πράσινων δημόσιων συμβάσεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Οι προτάσεις θα συζητηθούν με τις συμβουλευτικές επιτροπές της κάθε χώρας  και τα αποτελέσματα των συζητήσεων αυτών θα συγκεντρωθούν και θα αναλυθούν προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κοινό έγγραφο για τις πράσινες δημοσίες συμβάσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον τρόπο με τον οποίο η πολυεπίπεδη συνεργασία και η ίδρυση των δομών υποστήριξης των πράσινων δημόσιων συμβάσεων (G.PP.S), θα προωθήσει και θα βοηθήσει τεχνικά τις δημόσιες/τοπικές αρχές στην πλήρη εφαρμογή των ΠΔΣ και την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020.

Επίσης, οι τελικές συστάσεις πολιτικής θα διαδοθούν στους ενδιαφερόμενους φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στο τελικό συνέδριο του έργου.