Γιατί ΠΔΣ;

Γιατί θα θέλατε να συνάψετε μια πράσινη δημόσια σύμβαση; Υπάρχουν δύο απλοί λόγοι:

  • επειδή προστατεύομε  το περιβάλλον
  • επειδή μακροπρόθεσμα κοστίζει λιγότερο

 Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως:

  1. περιβαλλον (επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων, αντίληψη περιβαλλοντικών ζητημάτων),
  2. οικονομία (η ΠΔΣ εξοικονομεί χρήματα και πρώτες ύλες, ειδικότερα εάν ληφθεί υπόψη το κόστος κύκλου ζωής ενός προϊόντος),
  3. ενεργειακή πολιτική ( η ΠΔΣ είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να δείξουμε τη δέσμευση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημόσιου Τομέα  στην προστασία του περιβάλλοντος και τη αειφόρο κατανάλωση και παραγωγή) και κοινωνία (βελτίωση της ποιότητας ζωής).

Παρά το γεγονός ότι το αρχικός κόστος ενός πράσινου προϊόντος η μιας πράσινης υπηρεσίας είναι υψηλότερη, σε βάθος χρόνου η συγκεκριμένη προμήθεια αποβαίνει συμφέρουσα με σημαντικές μειώσεις στις εκπομπές CO2. Η σημαντική διαφορά της πράσινης δημόσιας σύμβασης με μια συμβατική δημόσια σύμβαση είναι η εφαρμογή του Κύκλου Κόστους Ζωής (Life-Cycle Costing (LCC)) που βοηθά στην ορθολογική αξιολόγηση ενός προϊόντος υπολογίζοντας όλα τα σχετικά έξοδα και όχι μόνο το αρχικό κόστος προμήθειας:

  • Τιμή αγοράς και συναφείς δαπάνες (παράδοση, εγκατάσταση, ασφάλιση κ.λπ.)
  • Λειτουργικό κόστος, συμπεριλαμβανομένων τη χρήση ενέργειας, νερού,  καυσίμων, ανταλλακτικών και συντήρηση
  • Κόστος που προκύπτει στο τέλος του κύκλου ζωής (π.χ. κόστος διάθεσης).