Пилотна ЗеОП: „Доставка на електрически автомобили за Община Бургас“

лого_БургасОбщина Бургас е между първите местни власти в България, закупили електрически автомобили. По време на изпълнението на проекта GreenS в България, ЧРАУЕ в партньорство с Асоциация на българските черноморски общини (АБЧО) установи ползотворно сътрудничество с Община Бургас, така че общинските експерти бяха поканени да станат членове на Българския национален координационен комитет за зелени поръчки.

Проектът GreenS е в пълно съответствие с политиката на Община Бургас за околната среда, основана на принципите на устойчивото развитие и отразена в разработените програмни документи – Общинският план за развитие 2014-2020, Програмата за управление на качеството на атмосферния въздух, Плана за устойчива градска мобилност на Бургас 2014-2020, Стратегическата карта за шума и др.

В рамките на това сътрудничество експертите на ЧРАУЕ предоставиха техническа подкрепа на общиснката администрация и образците на тръжна документация, в т.ч. спецификациите за екологични критерии, разработените в рамките на проекти.  На база на тях Община Бургас разработи и предостави тръжна процедура за закупуване на електрически превозни средства за експлоатация на територията на Морската градина, свързваща града с Черноморското крайбрежие.

ЗеОП бе обявена в началото на м. Март 2017г. (https://www.burgas.bg/bg/info/eventdetails/1123/31055), а Договора с избрания изпълнител бе сключен  през Май 2017г. на обща стойност приблизително € 55 000.

В резултат на това, че в проведената процедура са заложени „зелени“ критерии са спестени годишно 4.2 тона емисии CO2.