Препоръки за промяна на законовата база

GreenS ще направи оценка на постигнатите резултати по проекта и ще прецени дали действията, предприети в проекта са били успешни. Въз основа на тези оценки, ще бъдат разработени препоръки към политиките, регулиращи начина на прилагане на стратегиите на  зелени за обществените поръчки на местно, регионално и национално ниво.

Работният вариант на препоръките към политиките ще бъде обсъден с консултативните съвети във всяка държава-партньор по време на организираните  кръгли маси. Резултатите от тези дискусии ще бъдат обобщени и събрани с цел да се разработи общо становище за зелените обществени поръчки.

Специално внимание ще бъде обърнато на  това как сътрудничеството на между всички нива и създаването на Звена за подкрепа на зелени обществени поръчки (ЗПЗеОП) в енергийните агенции могат да окажат подкрепа и да предоставят техническа помощ на местните и регионалните власти, за да се приложат напълно ЗеОП за постигане на целите на ЕС до 2020 г. Окончателните препоръки към политиките ще бъдат представени на и обсъдени с отговорните лица в държавите-партньори, както и с други важни заинтересовани страни в Европа.

Окончателните препоръки към политиките в сферата на ЗеОП ще бъдат разпространени сред заинтересованите страни на национално и европейско ниво по време на заключителната конференция на проекта.