Нашата подкрепа за Зелени поръчки

Звена за подкрепа на зелени обществени поръчки (ЗПЗеОП)

Проект GreenS ще предостави своята подкрепа на местно и регионално ниво чрез създаване на клъстери от експерти, оформящи „постоянни подкрепящи структури“, наречени “Звена за подкрепа на зелени обществени поръчки”. ЗПЗеОП ще бъдат създадени в структурите на енергийните агенции и ще осигурят на местните и регионалните власти дългосрочна подкрепа и техническа помощ в сферата на зелените обществени поръчки (ЗеОП). В същото време, Звената ще улесняват „диалога“ и сътрудничеството на всички нива между различните участници в ЗеОП на национално, регионално и местно ниво.

В рамките на проекта, след създаването си, ЗПЗеОП ще се разработят стратегии, набор от действия и инструменти, в които ще заложат план за дейностите си относно начина на изпълнение на ролята си на Подкрепящи структури по ЗеОП и работата им с публичните власти и други заинтересовани страни.

ЗПЗеОП ще се превърнат в мястото, където ще се срещат рутинни процедури със заинтересовани страни и ще играят ролята на свързващо звено между различните нива в сферата на ЗеОП.

Координационни съвети във всяка държава-партньор

Активното включване на основните заинтересовани страни, които работят със зелени обществени поръчки (ЗеОП) във всеки регион – енергийни агенции, региони на планиране, централни и местни организации, общини и консултантски офиси по ЗеОП, производители на „зелени” стоки и услуги – в координационен съвет на национално/регионално ниво, ще осигури изграждане на капацитет и успешно изпълнение на процедурите по ЗеОП. Ще бъдат организирани редовни кръгли маси на Координационните съвети, за които ще се публикуват обяви в секция „Новини и събития“. ЗПЗеОП ще осигурят подкрепа и постоянна техническа помощ на Координационните съвети, като по този начин ще окажат положително влияние върху прилагането на ЗеОП във всяка страна, помагайки да се преодолее  липсата на комуникация и разбиране между членовете и повишавайки нивото на подкрепа при изпълнение на ЗеОП (сътрудничество на всички нива). По този начин всяко ЗПЗеОП ще допринесе за ефективната дейност на съответния Координационен съвет в своята държава.

Списък на членовете на Координационния съвет в България ще намерите тук.

Мрежа на регионалните доставчици

Едно от основните предизвикателства пред изпълнението на ЗеОП e да се намерят доставчици и производители, които предлагат стоки, отговарящи на специфичните критерии за ЗеОП.

GreenS ще осигури намирането на такива доставчици и ще помогне за изпълнението на ЗеОП чрез организиране на лични срещи с основните доставчици (национални и/или местни), чрез извършване на проучване на пазара на определени групи продукти и услуги за всеки регион; чрез разработване на доброволен онлайн каталог с добри примери.

Международни онлайн семинари (уебинари)

За да се осигури обмяната на знания и добри примери за новаторски решения, ще бъдат организирани уебинари за всички членове на консорциума с възможност  за участие на местни/регионални/национални заинтересовани страни. Датите на онлайн семинарите ще бъдат обявени в меню „Новини и събития“. Моля очаквайте нашите покани по имейл или се запишете за получаване на имейли.