Публикации

  Г-жа Наталия Джорджу за напредъка на ЗеОП в Кипър и още новини за ЗеОП

  Юлското издание на бюлетина на ЕС за ЗеОП е вече онлайн!

  Научете повече в юлското издание на EU GPP News Alert за:

  • Възможните спестявания чрез подготовката на ниско-въглеродни поръчки, в рамките на Европейския Проект GPP 2020;
  • Напредъка в зелените обществени портъчки в Кипър –  интервю с Наталия Джорджу – отговорник по ЗеОП в Министерство на земеделието, развитие на селските райони и околната среда, партньор в проект GreenS;
  • Новите европейски критерии за ЗеОП за пътища, и Наръчника „Купуване на Зелено“ е вече онлайн на всички официални европейски езици;
  • Две добри практики: Енергийно ефективен Център за обработка на данни в гр. Виена и изграждане на улично осветление в гр. Кадис

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Проект GreenS е представен в бюлетина на ЕС за ЗеОП – март 2016

  В мартенското издание на EU GPP News Alert ще намерите:

  • Интервю с Филипо Джилио за ролята на местните Енергийни агенции в подкрепа на ЗеОП;
  • Добри практики и възможностите на електронните поръчки за развитие на зелените обществени поръчки, приложени в някои европейски общини

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Прилагането на зелени критерии в размер на 30% от една обществена поръчка е постижима цел

  Включването на зелени критерии минимум 30% в една обществена поръчка е цел, която може да бъде постигнатата до 2017 г. Успехът е постижим и поради факта, че през последната година частта на ЗеОП достигна вече 19% – резултат, който надхвърли очакванията, заложени в правителствените планови документи. Тези заключения бяха направени по време на срещите на работните групи, създадени от Планов Регион Рига (RPR), включващ експерти от национални и местни власти, обществения и частния сектор.

   В рамките на проект GreenS, Плановият Регион Рига създаде Постоянна Комисия  за ЗеОП, която да подпомогне успешното изпълнение на зелени обществени поръчки в общините в Латвия. Планирани са общо седем работни срещи с участието на представители на държавни институции, общини, публичния и частния сектор.

  Както беше отбелязо от организатора на срещата Г-жа Ая Зучика, представител на Планов Регион Рига и проект GreenS, Латвия върви в посока към прилагането на зелени обществени поръчки и към момента е необходимо да се създаде стабилна и унифицирана практика за държавните и общинските институции, която би спомогнала за вземането на по-добри решения. Една от основните пречки, които възпрепятстват по-успешното използване на ЗеОП е липсата на знания и разбиране от страна на общините. Освен това, доставката на стоки и продукти, които са подходящи за самата концепция за „зелени“ обществени поръчки, е на много ранен етап на развитие и компаниите все още работят в това направление.

  Според г-н Maris Klismets, директор на отдел „Координация“ в Министерството на околната среда и регионалното развитие, в момента се подготвят правила на Кабинета на министрите. Тези правила ще имат за цел да подкрепят прилагането на критериите за обществени поръчки, организирани от държавните институции и общините. В момента има много амбициозни цели, поставени на държавно ниво, но опитът и цифрите вече показват, че това ще бъде осъществима цел. Сигурно е, че този процент никога няма да бъде 100%, особено ако се има предвид, че не всички обществени поръчки отговарят на концепцията за ЗеОП. Освен това, не може да се определят твърде високи критерии, защото би означавало допълнителна тежест за компаниите, които ще бъдат принудени да пренасочат своите стоки и доставки. Ето защо прилагането на ЗеОП трябва да се осъществи постепенно.

  Целта на „Зелените обществени поръчки“ е да се насърчи разработването на политики, които са благоприятни за околната среда, като се намали въздействието на човешката дейност, да се създадат екологично чисти и устойчиви подобрения в условията на живот на нашето общество. Един от инструментите за стимулиране на разработването на тези политики е включването на подходящи изисквания за околната среда и енергийната ефективност в поръчките на държавно и общинско ниво. Това насърчава не само увеличаването на дела на екологично чистите стоки и услуги, но и финансовото и социалното развитие в общините.

  Първата среща на работната група бе през март 2016 г., по време на която бяха обсъдени теми, свързани с новостите около разработване на политиката за ЗеОП. Темата беше представена от г-н Klismets от Министерството на околната среда и регионалното развитие, г-жа Агнесе Ирмея, директор на отдел „Методика“ към Бюрото за мониторинг на ОП, г-жа Daina Dzilna, представител на Латвийската асоциация на местните и регионалните власти, и г-жа E. Kļaviņa, представител на Държавната агенция за регионално развитие.

  Също така, г-н E. Zakovics, представител на AS „Latvijas Valsts meži“, г-жа Ж. Жукуле, представител на Асоциацията за осигуряване на храна за образователни институции, г-жа Е. Rožulapa, директор на Центъра за сертифициране на латвийската асоциация на архитектите, споделиха опита си по отношение на готовността на предприемачите, когато става въпрос за „зелени критерии“ при обществените поръчки.

  Серия от дискусии се проведоха в рамките на проект GreenS, финансиран по Програма Хоризонт 2020, които имаха за цел да промотират прилагането на „зелени критерии“ при възлагането на общински поръчки. В същото време бе проведено проучване по темата в участващите държави – Италия, Швеция, Кипър, Испания, Германия, Словения и България.

  Зелените обществени поръчки е един от основните инструменти на Европейските политики свързани с околна среда, климат и устойчиво развитие и през последните години включването на екологични критерии в спецификациите се превърна във важен приоритет на регионално и национално ниво в Латвия.

  Основната цел на GreenS е да повиши капацитета на държавните институции чрез въвеждане на зелени обществени поръчки, намаляване на потреблението на ресурси и енергия, както и чрез намаляване на емисиите на CO2. Проектът стартира през юни 2018 г. и ще бъде осъществен до май 2016 г. Общият му бюджет е 1 489 540,33 Евро. Водещият партньор на проекта е Италия, а Латвия, Швеция, Кипър, Испания, Германия, Словения и България са партньори. В този проект Латвия е представена от Планов Регион Рига и община Рига заедно с енергийна агенция Рига.

  За повече информация, моля да се свържете с:

  Ms Aija Zučika, e-mail: aija.zucika@rpr.gov.lv, phone: +37167559823 

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––