За GreenS

С разрастването на инициативата „Споразумение на кметовете“ и с напредъка на плановете за действие за устойчива енергия (SEAP/ПДУЕ) в цяла Европа, необходимостта от последователно подобрение на изпълнението им расте. Едно от основните предизвикателства, с които публичните власти се сблъскват в този процес е постигането на по-високи резултати с ограничени ресурси. Проект GreenS има за цел да насочи вниманието на обществените органи към зелените обществени поръчки (ЗеОП), към разходите в жизнения цикъл на продукти и анализа на жизнения цикъл на обществените поръчки като част от техните средства за постигане на амбициозните цели за над 20%-но намаляване на въглеродния диоксид  на ЕС до 2020 г.

Основната цел на GreenS е успешното прилагане на зелените обществени поръчки посредством повишаване на капацитета на държавната и общинска администрация. Друга цел на проекта е да се преодолеят препятствията при прилагането на ЗеОП посредством създаване на звена за подкрепа на зелени обществени поръчки в организационната структура на  енергийните агенции, партньори по проекта. По този начин проектът е свързан с инициативата „Споразумение на кметовете“, давайки възможност на енергийните агенции в ролята им на подкрепящи структури да насочат и да подобрят своята експертиза в областта на прилагане на ЗеОП, както и да предоставят по-пълна, ефективна и високо професионална техническа подкрепа на местните и регионалните власти.

Целите на проекта ще бъдат постигнати посредством следните дейности, които ще бъдат изпълнени от Европейски консорциум от 14 партньори от 8 държави, членки на ЕС.

• Анализ на най-добри/лоши практики в прилагането на зелените обществени поръчки и идентифициране на основните потребности, препятствия и проблеми, пред които са изправени публичните власти

• Обучения за обучители и за експерти по обществени поръчки ще бъдат проведени  в страните-партньори. Учебните материали ще бъдат разработени от консорциума на проекта,а платформа за електронно обучение  ще даде възможност за непрекъснато повишаване на знанията.

• За всяка държава ще бъде изработена програма за обучение и изграждане на капацитет, както и концепция за институционализиране на обучението за зелени обществени поръчки

• Във всяка енергийна агенция – партньор по проекта, ще бъде създадено звено за подкрепа на зелени обществени поръчки. Техните служители ще бъдат обучени да предоставят техническа помощ на публичните власти в областта на ЗеОП.

• Във всяка държава партньор ще бъде създаден консултативен съвет, съставен от основните заинтересовани страни, които ще се включат активно в разработване на стратегии, идентифициране на пречките в процеса на изпълнение на зелени обществени поръчки  и  определяне на препоръки за промяна на политиките.

• Ще бъде създадена база данни с технически шаблони и ще се изпълнят пилотни зелени поръчки от 21 публични администрации с активната подкрепа на експертите от проект GreenS.

В консорциума на GreenS участват седем енергийни агенции и седем институционални органи от всяка държава, което гарантира сътрудничество на няколко нива и подобряване на политиката в областта зелени обществени поръчки.

GreenS_GUIDEBOOK_BG_Page_01————————————————————————–

ПЪТЯТ НА УСПЕШНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНЕ НА ЗеОП

Свалете оттук:

Ръководство “Моделът GreenS за зелени обществени поръчки” 

————————————————————————–

 

Брошура на проекта – 1во издание

Брошура на проекта – 2ро издание