За възложители

Подготовката и изпълнението на зелени обществени поръчки е динамичен процес, в който най-активно участват възложителите, които носят и по-голямата част от отговорността за успешното приключване на процеса и положителните резултати от закупуването или прилагането на зелена технология, услуга или продукт.

Не по-малко значение, обаче, има и ролята на държавните институции и законодателни органи, които управляват и регулират този процес, и посредством чиито законови актове и тяхното приложение изграждат среда за развитието на зелените обществени поръчки в полза на обществото. Заедно с това, държавните административни институции влияят и върху „зеления“ бизнес, чиято пазарна ниша се разширява благодарение на подходящи условия за развитие и промененото съзнание на потребителя в полза на съхраняването на природните ресурси и тяхната разумна употреба, намаляването на въглеродния отпечатък т човешката дейност и опазване климата на Земята.

Зеленият бизнес е третата страна, участник в процеса на зелените обществени поръчки, предлагащ иновативни и устойчиви решения не само на възложителите, а и на всички останали потребители, желаещи намаляване на въздействието на човешката дейност върху природата и климата.

GreenS дава възможност на всички участници в този процес да работят синхронизирано, като създаде Национален координационен съвет за подкрепа на зелени обществени поръчки. В състава на съвета влизат представители на всички гореизброени групи участници, които по време на регулярни форуми и кръгли маси обсъждат препятствията и трудностите, които срещат в тази дейност, споделят опит и решения и на тази основа дават предложения за подобряване на нормативната база и общественото разбиране, свързани със зелените обществени поръчки. 

 

  1. Кръгла маса за избор на членове на Координационния съвет за зелени обществени поръчки в гр. София, 21.07.2016г.
  2. Второ заседание на Координационния съвет за зелени обществени поръчки в к.к. Албена, 06.10.2016г.
  3. Трето заседание на Координационния съвет за зелени обществени поръчки в гр. Русе, 26.04.2017г.
  4. Четвърто заседание на Координационния съвет по зелени обществени поръчки в град Първомай, 16.06.2017г.
  5. Пето заседание на  Координационния съвет по зелени обществени поръчки в гр. Варна, 22.07.2017г.
  6. Шесто заседание на Координационния съвет по зелени обществени поръчки в гр. София, 13.09.2017г.
  7. Седмо заседание на Координационния съвет по зелени обществени поръчки в к.к. Албена, 15.10.2017г.