Luleå, Juni 2017 – Sverige rundabordssamtal tema fordon och ISO 20400

Referensgruppsmöte 5                                             2017-06-15 Luleå
Rundabordssamtal – Fordon

Efter en oplanerad uppdatering från microsoft kommer mötet äntligen igång och alla deltagare är med. På plats i salen finns från leverantörssidan Sandra Ström, Nordiska bil och från inköpssidan Joel Bergström Region Norrbotten, Pär Hjelm, Region Norrbotten, Niclas Lundström Luleå Kommun och från myndigheten Björn Eriksson Norrbottens kommuner, Theresa Hägglund Bodens kommun och Nathalie Jonsson Region Norrbotten samt från Energikontor Norr Tim Timborn kommunikatör och Isabella Katsimenis Projektledare. Medverkande på länk är leverantör Staffan Söderberg AMAP och från myndigheten Heini-Marja Suvilehto Upphandlingsmyndigheten, Ylva Sarden, Länsstyrelsen och från frivillig organisation Martin Prieto Beaulien, Gröna Bilister.

Rundabordssamtalet börjar med att Staffan Söderberg från AMAP berättar om arbetet med att ta fram standardiseringen SS-ISO 20 400 Hållbar Upphandling – Vägledning. Det är ett internationellt arbete som startade i Frankrike och har genomförts tillsammans med 37 länder globalt. Vilket lett fram till cirka 50 sidor vägledning (dvs ej krav, ej certifierbar) med cirka 200 rekommendationer till alla organisationer/företag i hela världen. Dvs en internationell vägledningsstandard
ISO 20400 Sustainable Procurement – Guidance. På Svenska kallad: ”SS-ISO 20400 Hållbar Upphandling – Vägledning. Den engelska texten slutredigerades 15e april, och den svenska översättningen blev färdig i maj 2017. Sverige lyckades bra med sina kommentarer, som t ex universell design, LCC, hållbarhet, definitioner med mera. Man har även nått konsensus kring ett begrepp sustainable procurement.

Definition Hållbar Upphandling
SS-ISO 20400, 3.38. upphandling som har mesta möjliga positiva miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan under hela livscykeln

ANM. 1:              Hållbar upphandling omfattar hållbarhetsaspekter relaterade till varor eller tjänster och leverantörer i leverantörskedjorna.

ANM. 2:              Hållbar upphandling bidrar till att uppnå organisatoriska hållbarhetsmål, samt hållbarhetsmål och hållbar utveckling i allmänhet.

 • Nästa steg i Sverige: Det är upp till alla organisationer/företag att frivilligt använda ISO 20400
  • Många i inköps-Sverige har antagligen redan infört merparten av ISO 20400 vad gäller ”inköpsmognad”, men hur är det med hållbarheten?
 • I Sverige har vi i fokus. LOU, EU-direktiv, svenska företag…
  ISO-standarder för internationell harmonisering.
  • ISO 20400 kan också användas för att visa hur det regionala/nationella/lokala initiativet är väl motiverat även ur ett internationellt perspektiv på hållbar upphandling.

   Arbetet har skett i samverkan med Sustainable purchasing leadership council. Staffan sammanfattar och säger att en av de viktigast faktorerna för att de har lyckas är att de tidigt beslutade om projektets omfattning och att de kom överens om termer och definitioner både för landsting, regioner och kommuner. Staffan vill även betona vikten av att förtydliga att ansvaret för frågan måste läggas på högsta nivå i hållbarhetsstrategin.

   Niclas Lundström har ansvarat för upphandlingen av fordon i Luleå kommun och berättar att de gjort en marknadsanalys. De har även arrangerat leverantörsträffar vid flera tillfällen med leverantörerna. För att komma överens om slitage har de använt sig av alphabets mall. De har styrt bränslen för vrje biltyp men i t ex Vitå finns endast disel att tanka. Gröna bilister kommenterar och säger att det går att köpa in HVO som kommun och berättar att tex Botkyrka har gjort det. Kan kommuner gå samman? Niclas berättar även att han fått ett generellt uppdrag att minska andelen bilresor och utöka cykel och buss. Han nämner även att direktivet för biogas borde ha kommit för bussar och inte personbilar. De har nyss köpt 15 diselbussar. Det saknas strategiska beslut som kan praktiseras. Låg bilanvändning betyder att bilpooler är långt mer ekonomiska och tillgänglighet ökas på div olika fordon och i längde kommer det att tjänas pengar på det, säger Gröna bilister.

   Kan resebyråtjänsten börja med att erbjuda busskort och cykel som alternativ?

   Kan vi ha ett rundabordssamtal med alla inköpschefer i alla kommuner och alla ou tillsammans med med gröna bilister?

   Kan vi hjälpa kommunerna att köpa in HVO som kommun och berättar att tex Botkyrka har gjort det. Kan kommuner gå samman?

   Kommunen/regionen behöver anta en drivmedelsstrategi. Biogas för bussar och renhållningsfordon

   HVO lastbilar och entreprenadmaskiner

   El lätta fordon.

    

   Saknas en kommunal drivmedelstrategi, eller skulle den kunna vara regional?

   Del av stratus projektet stratus.

   Plan för fossilfri fordonsflotta

    

   Martin, hur kan man fokusera på de mjuka värdena, körbetende osv?

   Problemet att parkeringsavgifter betalas med bensinkort.

   Doubblecheck, statistik på lev rest kontra, dvs vad har man defakto köpt in och kopplat in en klimatpåverkan, då kan vi säga vad är klimatpåverkan på de offentliga inköpen, var är den största miljöpåverkan, t ex industrigaser är en stor miljöpåverkan som man bara släpper ut. Skulle kunna ha återvinningskrav. 6 juli 8.30 presentation i almedalen av jens johansson.

    

   Klimatlag för sverige samt redoktionsplikt för inblandning av hvo i vanlig disel. Finns det råvaror etc? skl kommentus håller på med en upphandling för drivmedel.

    

   Turne för inomhusbelsyning inkluderat med lcc. Kemikalieturne redan avklarad

  • Mötet avslutas

 

Inspelning av rundabordssamtal med referensgruppen

Presentation av pilotupphandlingen för fordon gjord av Luleå Kommun

Presentation av ISO 20400

Presentation av GreenS partnermöte i Luleå 20170515 Regionshuset

Bilder referensgruppsmöte 1 och 2

Deltagarlista