Luleå, December 2016 – Sverige rundabordssamtal diskussion om utbildningar

Minnesanteckningar från GreenS

Referensgruppsmöte 2016-12-13 kl 13.00-14.30

 

Plats: Energikontor Norr, Luleå

 

Närvarande:

Åsa Nilsson, Energikontor Norr, Ulrika Lundgren Energikontor Norr, Björn Eriksson Norrbottens kommuner.

 

Via Skype: Heini-Marja Suvilehto, Upphandlingsmyndigheten, Ylva Sarde´n Länsstyrelsen Västerbotten.

 

Frånvarande:

Theresa Hägglund, Boden Kommun.

 

Dagordning

Pilotupphandlingar

Aktuella upphandlingar

Genomförande

Utbildningar

Innehåll

Planering

Partnermöte i Cypern

Aktuellt inom upphandlingsområdet/kommande händelser-laget runt

Nästa möte


Minnesanteckningar

 

Pilotupphandlingar

3 st pilotupphandlingar inom utvalda områdena gatubelysning, fordon och datorer/skärmar. Upphandlingsmyndighetens kriteriedokument kommer att användas. Energikontor Norr tar kontakter med upphandlande myndigheter och delger information om möjligheten att medverka i projektet. 

 

Energikontorets roll är att bistå med stöd för att analysera upphandlande myndighets behov och vilka krav som är rimliga att ställa med hänsyn till energi- och hållbarhetskriterier. Vara bollplank vid framtagande av tekniska kravspecifikationer, anpassning av Upphandlingsmyndighetens dokument till aktuell upphandling. Medverka vid utvärdering av inkomna anbud (energi- och miljökrav). Utvärdering och uppföljning av upphandlade produkter.

 

Aktuella upphandlingar

Potentiella pilotupphandlingar: Piteå Kommun – Fordon, Luleå kommun-Fordon, Haparanda- panna,

Gällivare kommun-Gatulysen, Kiruna kommun – Styrsystem. SKL kan vara en möjlig samarbetspartner för att hitta pilotupphandlingar. Luleå kommuns upphandling av gatubelysning 2015 har överprövats och ligger hos Kammarrätten nu. Beroende på när och vilket besked om utfall av överprövningen, kan det vara ett alternativ som pilotupphandling.

 

Tips på upphandlingar inom de utvalda områdena tas tacksamt emot av Åsa.

 

Genomförande

Energikontor Norr tar kontakter med upphandlande myndigheter och delger information om möjligheten att medverka i projektet. 

Direkt kontakt med upphandlingsenheter, information via nyhetsbrev och hemsida, Borgmästaravtalskommuner, Ekokommuner, via andra projekt som EKN medverkar i.

 

Tips från Hippu att ta med tidig dialog vid upphandling. Detta kan ge ett hum om vilken nivå man ska lägga sig i upphandlingen (Bas, avancerat eller spjutspets). Mer information om ”Dialog” finns på upphandlingsmyndighetens hemsida.

 

Utbildningar

Innehåll

6 utbildningstillfällen  varav ett är genomfört för Energi och Klimatrådgivarna.

 

Utbildningarna kommer att innehålla en kort intro om projektet GreenS.

 • Introduktion om miljöanpassad upphandling, varför och hur går det till.
 • I vilka olika faser kan hållbarhetskrav ställas?
 • Hur ser regelverket ut? Den nya lagstiftningen, vilka styrande dokument finns lokalt, regionalt, nationellt och inom EU.
 • Goda exempel
 • LCC-kalkyl med praktiska exempel, genomgång av hur Upphandlingsmyndighetens verktyg fungerar + diskussion och frågor
 • Erfarenhetsutbyte – hur fungerar det i deras organisationer, vilka behov av stöd finns, var är problemen, hur kan projektet hjälpa till, hur kan man hjälpa varandra
 • CO2-beräkningar med praktiska exempel, genomgång av hur Upphandlingsmyndighetens verktyg fungerar + diskussion och frågor
 • Avtalsförvaltning och uppföljning

   

Planering

1-2 utbildningstillfällen med LCC och CO2 där Upphandlingsmyndigheten deltar, antingen via Skype eller på plats.

2-3 utbildningstillfällen med fokus på utvalda produktgrupper (pilotupphandlingar), via Skype, där UM får skicka in frågor inför mötet

1 utbildning för beslutsfattare, övrig personal som inte arbetar dagligen med upphandling

Upphandlingsmyndighetens turné tillsammans med Länsstyrelserna – fokus kemikalier. Samordning möjlig?

 

I slutet av januari planeras utbildning att hållas för beslutsfattare.

Februari-april utbildningar där är vi fokuserar på LCC och CO2

Mars kanske samarrangera med Länsstyrelsen Norrbotten (Kontaktperson Anna Christiansson kommer att genomföra en informationsträff tillsammans med upphandlingsmyndigheten och kemikalieinspektionen.)

 

April-juni utbildningar anpassade inom produktupphandlingarna.

 

Partnermöte i Cypern

Hela projektets aktiviteter ligger efter planering, det är inte bara vi som ligger efter med planerade aktiviteter. Det vi just nu fokuserar på är att identifiera och lista tre pilotupphandlingar/land, inom utvalt område och sedan genomföra pilotupphandlingarna.  Diskutera strategi hur vi i Sverige (Norrbotten) kan arbeta för att öka andelen lyckade miljöanpassade upphandlingar efter projekttiden. Vår struktur och  lösningar är intressanta och viktiga för andra parter i projektet.

 

Online katalogen som jag tidigare nämnt där företag kan lägga upp en profil kommer att tas fram av en part i projektet.

 

Nästa partnermöte kommer hållas i Sverige Norrbotten i mitten av maj 2017.

 

Aktuellt inom upphandlingsområdet/kommande händelser-laget runt

 • Upphandlings dagen 2017 kommer genomföras den 8:e februari. Det kanske är ett evenemang som projektet kan delta vid för att sprida information om aktiviteter och resultat i projektet.
 • Upphandlingsmyndigheten kommer under 2017 att genomföra en omorganisation av verksamheten.

   

Nästa möte

Nästa möte den 28 mars, klockan 13-15 på Energikontor Norr i Luleå. Kallelse och Skype länk har skickats. Agenda skickas ut innan mötet.

 

Tack för aktiv medverkan med mycket bra input!

 

Vid tangenterna

Åsa Nilsson

Projektledare GreenS

Inspelning av rundabordssamtalet