Зелените поръчки в контекста на устойчивото развитие на местно и национално ниво – Седма среща на Националния координационен комитет за подкрепа на зелените поръчки в България

bc016a6aba4b16521361db6c5a86b021gresgres 2

Зелените поръчки в контекста на устойчивото развитие на местно и национално ниво

Седма среща на Националния координационен комитет за подкрепа на зелените поръчки в България

         Приносът на подхода на зелените обществени поръчки за устойчивото развитие беше тема на Седмата кръгла маса на Координационния комитет, проведен в рамките на Годишната среща на местните власти в Албена (15-17 октомври 2017 г.). В работата на кръглата маса, проведена на 15 октомври взеха участие над 70 човека – представители на общини, на централната власт, на научната общност.

         Водещият на форума, Владимир Москов, кмет на община Гоце Делчев, акцентира на значението зелените политики и конкретно на прилагането на зелените поръчки за постигането както на националните цели по устойчиво развитие, така и на реалните действия на местно ниво в изпълнение на тези цели. В тази връзка той определи като особено ценно споделянето на водещите практики по прилагане на зелените критерии в редица български общини и възможностите за прилагането им сред все по-широк кръг местни власти.

         Силен интерес сред аудиторията предизвикаха представените от академик Стефан Воденичаров, член на настоятелството на БАН,  „Възгледите за национални цели и приоритети за устойчиво развитие на България“. В рамките на този обстоен документ, разработен от екип от български учени и интелектуалци, са формулирани цели и приоритети във всички сфери на обществения живот. Особено внимание в него е отделено на въпросите, свързани с опазване на околната среда и енегроефективни решения, в съответствие с основните европейски политики.

         Конкретни аспекти на устойчивото развитие свързани със зелените политики бяха представени от Благой Станчев, парламентарен секретар на НСОРБ, по отношение реализирането на публичните инвестиции. Именно чрез тях в общините се реализират проектите за развитие на средата за живот и труд на гражданите. От особено значение за устойчивото развитие на тази среда е прилагането на европейските зелени критерии, за екологичност и енергийна ефективност. Това налага разширеното използване на подхода на зелените поръчки, който се прилага от немалко български общини. Основните елементи на този подход са използването на „зелените критерии“ на Европейската комисия и прилагането на критерия за възлагане „ниво на разходите/стойност за целия жизнен цикъл“.

         Свои постижения в прилагане на зелените поръчки чрез иновативни проекти представиха редица общини. Водещ проект на община Димитровград при санирането на сгради паметници на културата представи заместник-кмета на общината Яшо Минков. С цел съобразяване със специфичните изисквания по отношение на тези сгради се прилагат най-високи технологии при топлоизолациите на външните стени, при фотоволтаичните системи на покривите.

         Иновативните зелени компоненти в проект на община Чепеларе по проект, финансиран от програмата Хоризонт 2020, представи зам.-кметът на общината Пантелей Мемцов. В сътрудничество с водещи европейски университети и научни институти, както и с местни власти от Гърция, Великобритания, Португалия и Сърбия, ще се изпълнят мерки за енергийна ефективност, базирани на прилагането на най-високи технологии – изграждане на соларна улица и система за интелигентно управление на енергията за сградите, които ще се захранват с произведената енергия.

         Високо технологичен проект на община Кърджали, основан на зелени критерии, представи зам.-кметът на общината Катя Митовска. Проектът също се изпълнява в сътрудничество с подкрепа на технически университет. Иновативните компоненти в него са свързани с изграждането на интелигентно улично осветление с адаптивно управление на светодиодни осветители, монтирани на олекотена и регулируема носеща конструкция.

         Опитът на община Габрово по изграждане на първата у нас публична сграда с нулево енергийно потребление представи Драгомир Цанков, изпълнителен директор на Екоенергия, партньор на общината по проекта. Той акцентира върху използването на зелените критерии при проектирането на всички системи на сградата.

         Иновативните елементи в редица проекти на община Брацигово представи кметът на общината Петко Петков. От 2015 г. общината участва в Конвента на кметовете. През 2016 г. общината получи златен приз в конкурса „Европейска зелена обществена поръчка за 2016 г.“, като същевременно се включи като пилотна по проекта Green ProcA”. Всичките представени проекти на общината са основани на прилагане на зелени критерии при изпълнението на енергоефективни мерки в общински сгради (училище, детски градини, поликлиника) – комбиниране на фотоволтаични системи, слънчеви колектори за битова гореща вода, отопление с пелети, съчетани с интелигентно управление на производството и консумацията на енергия.

         В последвалата дискусия за условията по реализиране на зелените политики, в частност и на зелените поръчки, в България се включиха и гостите от централната власт. Председателят на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор Петър Горновски представи изискванията, свързани със зелените политики, които агенцията прилага в дейността си. Той подчерта, че при изпълнение на законово определените функции на Агенцията, тя се стреми да насърчава прилагането на иновативни решения и зелени критерии във всички сфери на дейност от надзираваните от нея публични и частни юридически лица – държавни институции, местни власти, частния сектор.

Представителите на ръководството на Оперативна програма „Околна среда“ представиха възможностите за подкрепа чрез еврофондовете, които програмата предоставя в различни сфери на зелените политики – опазване чистотата на атмосферния въздух, на водите и пречиствателните съоръжения, на управлението на отпадъците. Те подчертаха, че Министерството на околната среда и водите, като техен принципал, участва в Националния координационен комитет за подкрепа на зелените поръчки по проекта GreenS. В тази връзка и чрез тази оперативна програма се насърчава прилагането на зелените критерии на ЕК при изпълнението на финансираните от нея проекти.

Интернет адрес на видео записа от събитието:

https://www.youtube.com/watch?v=Qnw1rdNONec&feature=youtu.be

7th St C 27th St C 1

     Grant Agreement: 649860 – GreenS        Programme – Call: H2020-EE-2014-3-MarketUptake