13.09.2017г., гр. София: Шеста среща на Координационния съвет за подкрепа на зелените обществени поръчки

logo_bulgariannsorb-logo-ggres-2

Шеста среща на Координационния съвет за подкрепа на зелените обществени поръчки

6SC_meeting_03Шестата среща на Координационния съвет за подкрепа на зелените обществени поръчки се проведе на 13 септември 2017г. в гр. София на втория ден от Годишната среща на българските енергийни агенции. Специфичната цел на срещата бе съгласуването на различните проекти, изпълнявани от българските организации в тази област. Участваха над 20 души, главно представители на енергийни агенции, но също така и на общини и на държавната агенция за устойчиво енергийно развитие.

В началото на срещата г-н Благой Станчев, НСОРБ, представи целите на проекта GreenS и реализираните до момента дейности. По-подробна информация бе представена за анализа на прилагането на зелените обществени поръчки в страната и изведените от него необходими мерки за тяхното насърчаване. Той наблегна на важността на практически действия, съчетани с обучение и консултации, насочени към местните власти, като ключова категория възложители. В тази връзка г-н Станчев изведе като добра практика изготвения каталог на производителите/доставчиците на зелени продукти в България. Специално внимание бе обърнато на координацията с държавните агенции – донори (и най-вече на схемата за закупуване на електромобили от Националния доверителен екофонд, прилагаща в пълна степен принципите на зелените обществени поръчки).

Г-жа Златка Николова, изпълнителен директор на Асоциацията на родопските общини, представи проекта Rhodoshop, също финансиран по програма Хоризонт 2020. Проектът включва създаване на специален орган в асоциацията, който централизирано да възлага обществени поръчки от името на родопските общини. Той ще подготвя инвестиционни и инфраструктурни проекти, основно в сферата на енергийното обновление и уличното осветление и ще кандидатства за финансиране.

Г-жа Евелина Стойкова, управител на Енергиен център София, представи проекта ZenH Balkan „Нулево потребление на енергия от болниците на Балканите“, финансиран от програма Интеррег Балкани – Средиземноморе. Главните дейности включват енергийни одити на държавни и частни болници в България, Гърция, Кипър, Албания и Македония и подготовка на стандарти за проектиране с цел нулево потребление на енергия.

Участницитев срещата се запознаха също със свързаните проекти  – CITYnvest and SmartEnCity.

Въз основа на дискусията участниците в срещата оцениха по достойнство значимостта на зелените поръчки в изпълнението на техните проекти. Постигнато бе съгласие за прилагането на подхода на GreenS в проектите  Rhodoshop и ZenH. Участниците от енергийните агенции се присъединиха към Координнациония съвет за подкрепа на зелените поръчки и подписаха Меморандума за партньорство.

Интернет адрес на видео записа от събитието:

https://www.youtube.com/watch?v=FNbMuVRqoO0

6SC_meeting  6SC_meeting_02

Grant Agreement: 649860 – GreenS        Programme – Call: H2020-EE-2014-3-MarketUptake