Устойчивото развитие – във фокуса на местните власти

nsorb-logo-ggresgres 2

Устойчивото развитие – във фокуса на местните власти

         Над 90 участници събра форумът „Устойчивата община – мисия по силите ни“, проведен на 6 октомври 2016 г. в рамките на 11-та Годишна среща на местните власти в Албена. Темите за устойчиво развитие бяха дискутирани в три обособени панела на форума, отразяващи основни аспекти на устойчивата община.

         В първия панел бяха дискутирани въпросите на местното икономическо развитие и усилията на общините за насърчаване на инвестиционната активност. Иновативни мерки в подкрепа на инвеститорския интерес сподели кмета на община Димитровград Иво Димов. Допустимите насърчителни мерки, предвидени в закона за инвеститори от клас В, се надграждат в общината с допълнителни стимули – съдействие за уедряване на парцел, експресно издаване на разрешение за строеж, съдействие за бързо свързване пред доставчиците на основни услуги (електричество, вода, газ), планиране с учебни заведения разкриването на търсени от инвеститорите специалности и др. Подкрепата на Българската агенция за инвестиции за местното икономическо развитие беше представена от изпълнителния й директор Стамен Янев. На база споделения опит в община Карнобат за подкрепа на инвеститорите, кметът Георги Димитров сподели важни обобщения относно успехите и проблемите. Подкрепа за инвеститорите – да, но не на всяка цена. Приоритет на местната власт са екологичните аспекти – спокойствието и здравословната среда за живот на гражданите. По този начин беше осъществен преход към втория панел на форума.

         В него бяха дискутирани екологичните решения като приоритет в инвестиционната дейност на общините. Богатата практика на община Бургас в екологични инвестиции, енергийна ефективност и зелени поръчки бяха представени от зам. кмета Руска Бояджиева. Изпълнението на поетите в стратегическите документи ангажименти за зелена и устойчива община беше демонстрирано с представянето на редица изпълнени проекти – за интегриран градски транспорт с основен акцент тролейбусния транспорт, постигнатото по националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, изградената регионална система за управление на отпадъците. Европейските и национални политики по прилагане на зелените поръчки, както и анализ на практиките по реализирането им на местно ниво бяха представени от Благой Станчев, парламентарен секретар на НСОРБ. Бяха показани и възможностите, които новият ЗОП предоставя за прилагането на зелени критерии във всички етапи на планиране и изпълнение на обществената поръчка. Изпълнителния директор на Асоциацията на българските черноморски общини Марияна Кънчева представи възможностите за подкрепа на общините в процеса на възлагане, които ще бъдат предоставени чрез проекта GreenS, изпълняван с подкрепата на рамковата програма Хоризонт 2020.

         Особен интерес сред участниците предизвика представянето на възможностите за подкрепа на зелените политики на общините от Националния доверителен Екофонд, представени от изпълнителния му директор Камелия Георгиева. Наред с редица успешни изпълнени проекти за екологични и енергоефективни мерки, тя изтъкна предимствата на Екофонда пред други финансиращи програми – съдействие на изпълнителя във всички фази на планиране и изпълнение на проекта, предварително финансиране, неприлагане на финансови корекции.

         В третия панел на форума дискусията беше фокусирана върху друг основен аспект на устойчивостта – опазване на изграденото от общините и от гражданите от капризите на природата. Главен комисар Николай Николов представи значимите изменения в Закона за защита при бедствия от м. юли тази година. Той подчерта един от основните аспекти на измененията – фокус върху превенцията. В тази връзка беше изтъкнат нов механизъм, даващ възможност общините да потърсят национална подкрепа за мерки по превенцията – чрез представяне на такива приоритетни мерки като приложение към общинската Програма за намаляване на риска от бедствия ежегодно до края на м. април. Тези предложения ще бъдат докладвани в обобщен вид пред Министерския съвет ежегодно до края на месец юни от Министъра на вътрешните работи.

         В заключение водещият форума Александър Горчев, член на УС на НСОРБ и кмет на община Велики Преслав, обобщи, че устойчивото развитие на общините включва и много други теми, които се дискутират и на останалите форуми на Годишната среща. Но разгледаните три основни аспекта на устойчивостта, чрез обменените идеи и практики между местните власти, възможностите за взаимодействие, представени от институции на централната власт, имат значим принос и значение за дейността на всички общини.

Интернет адрес на видео записа от събитието:
https://youtu.be/DhTeD1dX7bo

Grant Agreement: 649860 – GreenS        Programme – Call: H2020-EE-2014-3-MarketUptake

1 2 3