Проект GreenS приключи, но всички резултати ще останат достъпни на уеб страницата

IMG_5089(1)

 

През последните три години проектът GreenS реализира голям брой дейности, насочени към насърчаване и увеличаване на капацитета и способностите на публичните органи и служителите да пестят енергия, да намалят емисиите на  CO2 и разходите си, като прилагат иновативни решения в областта на зелените обществени поръчки (ЗеОП).

Две от ключовите реализирани дейности се отнасят до институционализирането на зелените обществени поръчки и създаването на звената за подкрепа в енергийните агенции. Тези звена предоставяха постоянни съвети относно зелените поръчки и разработиха пилотни практики за зелени обществени поръчки в различни общини и региони на консорциума чрез включване на екологични критерии в процеса на договаряне с цел намаляване на въздействието върху околната среда от дейността и генериране на спестявания.

Освен това бяха идентифицирани редица добри практики за ЗеОП, организирани бяха курсове за обучения на държавни служители по ЗеОП, обширни дейности по разпространение на проекта, подкрепящи материали за ЗеОП (включително образци на документи за търгове със зелени критерии) и срещи лице в лице с обществените органи и заинтересовани лица, за да предоставят своите препоръки и да обменят опит.

Краят на м. Май 2018г. проект GreenS приключи, но всички резултати ще останат достъпни на уеб страницата: www.greensproject.eu

Бихме искали да благодарим на Европейския Съюз и на програмата „Хоризонт 2020“ за предоставената възможност и подкрепа. Благодарим също на хората и заинтересованите лица в нашия регион, които допринесоха и работиха с нас за постигането на тези резултати (особено тези, с които си сътрудничихме при изпълнението на пилотни проекти за ЗеОП).

Ще продължим да работим по изпълнението на зелени поръчки и за насърчаване и подкрепа на общините, за да станат по-зелени публични органи. ЗеОП току-що започват …

Екипът на проек GreenS.