Пилотна ЗеОП: „LED улично осветление за Община Варна“

лого-ВарнаОбщина Варна е между първите местни власти в България, подписали „Споразумение на кметовете“ преди около десет години. По време на изпълнението на проекта GreenS в България, ЧРАУЕ в партньорство с Асоциация на българските черноморски общини (АБЧО) установи ползотворно сътрудничество с Община Варна, в резултат на което общински експерти бяха поканени да станат членове на Българския национален координационен комитет за подкрепа на зелените обществени поръчки.

Проект GreenS е в пълно съответствие на политиката на Община Варна за опазване на околната среда, основана на принципите на устойчивото развитие и отразена в разработените програмни документи – Общинският план за развитие 2014-2020, Програмата за управление на качеството на атмосферния въздух, Стратегическата карта за шума и др.

В рамките на това сътрудничество експертите на ЧРАУЕ предоставиха техническа подкрепа на общиснката администрация и образците на тръжна документация, в т.ч. спецификациите за екологични критерии, разработените в рамките на проекти.  На база на тях Община Варна разработи и обяви през Февруари 2017г. тръжна процедура за закупуване и монтаж на LED осветление в 6 зони на Варна (http://it.varna.bg:4481/ZOP/PublicRegisterList?Location=List&Category=1) на обща стойност приблизително € 55000.

В резултат на това, че в проведената процедура са заложени „зелени“ критерии са спестени годишно 400,76 тона емисии CO2 и първично спестената енергия е 18800 Kw/час.