Материали

Стратегическо и систематично разгръщане на зелени обществени поръчки (ЗеОП)

Тази част от работата по проекта има за цел  систематично и стратегически да включи зелените обществени поръчки в решенията за публични покани (институционализиране на ЗеОП).

За да се постигне това регионалните и местните енергийни агенции (партньори) ще имат подкрепата на т.нар. Звена за подкрепа на зелени обществени поръчки – ЗПЗеОП. В звената ще работят експерти, обучени как да провеждат обучения по ЗеОП и да повишават осведомеността относно тези поръчки.

ICLEI – Местни власти за устойчиво развитие, на основата на своя над 20 годишен опит в устойчивите обществени поръчки, ще  помага на партньорите да прилагат успешно ЗеОП в техните страни.

 

Как проект GreenS ще институционализира ЗеОП?

Обучителни материали по ЗеОП: Всички партньори по проекта разработиха и продължават да актуализират обучителни материали на съответния език, които са на ваше разположение в сайта. Материалите на български език са публикувани под настоящия текст.

Семинар за мултуплициране на знанията по ЗеОП: ICLEI проведе двудневен обучителен семинар за всички партньори на тема как да използват обученителните пакети

Обучения на ЗПЗеОП: ICLEI ще посети всички партньори, изнасяйки 1-дневно обучение специализирано обучение за звената за подкрепа

Уебинари: 6 целеви уебинари по ЗеОП допълнително ще подкрепят институционализирането и обучението

Eлектронна платформа за обучение за по-нататъшно укрепване на капацитета на зелените обществени поръчки ще бъде разработен от ICLEI

Обучения по ЗеОП: всеки от  партньорите (ЗПЗеОП) ще проведе  6 едно (дву-)дневни обучения за 10-20 възложители. Повече за обученията можете да прочетете тук.

• Винаги, когато е възможно ще бъде търсено взаимодействие с подобни проекти и ще бъдат изпълнявани съвместни инициативи

 

Разработени материали:

Въведение в зелени обществени поръчки

Национална правна рамка на зелените обществени поръчки

Политиката на ЕС в областта на Зелените обществени поръчки

Практически указания за провеждане на зелени обществени поръчки

Управление на изпълнението на зелени обществени поръчки

Екомаркировки в новата европейска директива за обществени поръчки

Съвместни обществени поръчки

Иновации в зелените обществени поръчки

Нисковъглеродни зелени поръчки

Интегриране на екологичните критерии в процедурите за обществени поръчки