„Зелени решения в полза на устойчивото градско развитие“ – трета среща на Координационния съвет

logo_bulgariannsorb-logo-ggres-2

Зелени решения в полза на устойчивото градско развитие

Трета среща на Координационния съвет за подкрепа на зелени обществени поръчки в България

Срещата на Координационния съвет за подкрепа на зелените обществени поръчки се състоя на 26.04.2017г. в гр. Русе, в рамките на 6-та Национална среща на главните архитекти и специалистите по устройствено планиране от общините. При тази среща основна целева група, приобщена към дейността на Координационния съвет, бяха главните архитекти и експерти по устройствено планиране в общините. За целта беше подробно представено и дискутирано прилагането на зелените критерии в градоустройствените дейности на местно ниво. На срещата, с оглед на аудиторията, специално беше заложен ефект на синергия на проекта GreenS с Програмата на ЕС УРБАКТ III, за която НСОРБ е Информационно звено за България.

Целта на срещата бе преглед на прилагането на зелените критерии и зелените обществени поръчки в сферата на градоустройството и урбанистиката и дискусия по мерки за развитие на тези практики. Актуалността на темата предизвика подобаващ интерес, като над 60 общински архитекти, кметове и специалисти по устройствено планиране се присъединиха към членовете на координационния съвет и взеха активно участие в срещата.

pic 1Благой Станчев представи на аудиторията Европейските и национални политики и законова рамка във връзка с зелените обществени поръчки. Основен акцент беше поставен на мерките в проекта GreenS в подкрепа на общините за целенасоченото прилагане на зелените критерии на както в обществените поръчки в общините, така и в общите политики, включително и при градоустройствените решения.

Подробно бяха представени групите зелени критерии, като участниците в срещата бяха запознати с множеството примери на български общини, прилагащи тези критерии в конкретни дейности, свързани с проектиране, изграждане и управление на публични сгради, проектиране и поддръжка на пътища, въвеждане на зелени решения в градското планиране (управление на трафика, уличното осветление, енергийно управление на сгради и др.). 

За експертите от общините особено полезен беше акцентът върху практическите ползи от прилагането на зелените решения  – нещо, по което в българските общини се работи, но все още не се откроява и стимулира във връзка с осъществяването на национални или европейски приоритети.

Направените презентации и преведени примери, допълнени от участниците в Координационния съвет, предизвикаха оживена дискусия. Общинските архитекти и специалисти по устройствено планиране припознаха ползите от зелените решения, но посочиха редица примери как прилагането им на практика се затруднява от действащите норми (или по-скоро от тяхното тълкуване) в областта на устройственото планиране. Изведени бяха редица предложения за промяна на тези норми, в т.ч. на Закона за устройство на територията, с оглед прилагането на авангардни зелени решения (в т.ч. зелени покриви и фасади в жилищното и административно строителство).

При това разминаване между местни практики и нормативна уредба и авангардни архитектурни и зелени решения, усилията по линия на проекти като Greens имат голяма „добавена стойност“. Те допринасят и за успешното реализиране на проектите за международно сътрудничество в областта на зелените поръчкии и работата в европейски мрежи на българските общини.

В тази връзка участниците на срещата бяха запознати от Симеон Петков, експерт на НСОРБ по проекта GreenS, и с възможностите за финансиране на европейски мрежи от градове по програма УРБАКТ на ЕС за обмен и прилагане на добри практики и зелени решения. Специално беше акцентирано върху възможностите за участие на общините в предстоящия прием през 2017 г. на проекти по изграждане на партньорски мрежи по УРБАКТ III „Мрежа за градско развитие.

Pic 2В последвалата дискусия участниците на срещата споделиха още примери за зелени и устойчиви решения в областта на градското развитие и териториално устройство, по които работят с други европейски общини и се обединиха върху становището, че усилията по идентифициране и популяризиране на тези решения трябва да продължат. 

Интернет адрес на видео записа от събитието:

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=30ms5wwG4do

 

 

Grant Agreement: 649860 – GreenS        Programme – Call: H2020-EE-2014-3-MarketUptake