База данни с образци на документация по ЗеОП

Следвайки нашата мисия да оказваме подкрепа на възложителите, ние, звената за подкрепа на зелени обществетни поръчки (ЗПЗеОП), обединени от консорциума на проект GreenS разработихме база данни с образци на технически термини и оценка на офертите при изготвяне на тръжните процедури по ЗеОП за покупка на зелени продукти и услуги. Образците са изготвени съгласно нуждите на местните власти и спрямо специфичните изисквания във всяка участваща в проекта държава. Образците за тръжните процедури са подготвени така, че да улеснят процеса на провеждане на зелените поръчки във всички публични власти и особено в тези, които са подписали Споразумението на Кметовете, които се ангажират да постигнат по-високи цели от средните заложени в техните ПДУЕР.  

Изборът на продуктовите групи е на основата на проучване (на английски език) на съществуващите практики и срещаните трудности в процеса на провеждане и изпълнение на ЗеОП в държавите-партньори, което бе проведено в началото на проекта. По-късно бе проведена и онлайн анкета, попълнена от публичните власти. 

Всяка продуктова група е представена от два документа – Технически спецификации и Критерии за оценка. Документите съдържат технически термини, технически описания и условия за да бъде изпълнена зелена покупка, като вскяа стъпка е съпроведена от обяснителна бележка. 

Документите са в текстови файлове, готови за използване и редакция, когато е необходимо.

  • Превозни средства
 
  • Улично осветление
 
  • Компютри и монитори

 

Вашият коментар